“Te­les­ur wordt niet ver­kocht”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Te­les­ur wordt niet ver­kocht aan de Chi­ne­se te­le­com­reus Hua­wei. De­ze ga­ran­tie gaf vi­ce­pre­si­dent Ash­win Ad­hin gis­te­ren in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee. Er wer­den in­drin­gen­de vra­gen hier­over gesteld door par­le­men­ta­ri­ër Ma­ri­nus Bee (ABOP). De geluiden over het af­sto­ten van Te­les­ur doen al ge­rui­me tijd de ron­de. Vol­gens de vi­ce­pre­si­dent is daar niets van waar.

Wat wel op waar­heid be­rust, is dat Te­les­ur een nau­we sa­men­wer­king met Hua­wei is aan­ge­gaan. De Chi­ne­se maat­schap­pij be­hoort tot de groot­ste te­le­co­mon­der­ne­ming in de we­reld en be­schikt over een hoop ken­nis en tech­no­lo­gie waar Su­ri­na­me vol­gens de vi­ce­pre­si­dent ge­bruik van kan ma­ken om zijn ei­gen ICT­sec­tor op te krik­ken. “Hua­wei is een van de goeie part­ners in een ont­wik­ke­lings­pro­ject voor het ver­be­te­ren van on­ze breed­band en on­ze in­fra­struc­tuur”, zegt de vi­ce­pre­si­dent. Naast het be­schik­ken over mo­der­ne tech­no­lo­gie, komt er ook werk­ge­le­gen­heid bij kij­ken in de vorm van outsour­cing. “Hua­wei is een van de top­te­le­com serv­ice­part­ners in de we­reld. Als je tech­no­lo­gie wilt bin­nen­ha­len, die van hoog­waar­di­ge kwa­li­teit is en ook de meest nieu­we is, dan heb je die men­sen die in­ko­men”, zegt Ad­hin op de vra­gen gesteld door Bee. “Het ant­woord is nee”, be­na­drukt Ad­hin over het wel dan niet ver­ko­pen van Te­les­ur.

Dat de Chi­ne­se on­der­ne­ming de vol­gen­de ei­ge­naar van Te­les­ur wordt, ver­wijst de re­ge­ring naar het rijk der fa­be­len. Hua­wei is reeds tien jaar in Su­ri­na­me en ver­leent haar dien­sten bij­na even lang aan Te­les­ur. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.