Staat ‘ver­dient’ SRD 5 mil­joen met wij­zi­ging Wet In­kom­sten­be­las­ting

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Wet In­kom­sten­be­las­ting is gis­te­ren door De Na­ti­o­na­le As­sem­blee ge­wij­zigd. De wets­wij­zi­ging houdt in dat de af­trek van be­taal­de pre­mie voor de al­ge­me­ne ou­de­dags­voor­zie­ning (aov) in de wet komt te ver­val­len. De­ze zeer tech­ni­sche in­greep heeft geen in­vloed op loon­trek­kers en aov-ge­nie­ters, maar le­vert de Staat toch een ex­tra SRD 5 mil­joen op jaar­ba­sis op. De wets­wij­zi­ging gaat in op 1 ja­nu­a­ri 2017.

Het is dui­de­lijk dat door veel le­den van het par­le­ment, in zo­wel op­po­si­tie als co­a­li­tie, de ma­te­rie moei­lijk te vat­ten is, van­we­ge de tech­ni­sche aard. “Het gaat niet om een in­kom­sten­ver­ho­gen­de maat­re­gel, maar om iets dat fis­caal ver­keerd was”, zegt mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën. “We ont­ne­men geen in­ko­men van nie­mand in de be­vol­king. We ge­ven ge­woon niet te­rug wat de Staat toe­komt”, ver­ze­kert Hoef­draad. Door het gro­te aan­tal res­ti­tu­tie­aan­vra­gen, ruim dui­zend per jaar, kreeg het be­las­ting­kan­toor vol­gens het mi­nis­te­rie meer het ka­rak­ter van een uit­ke­rings­bu­reau in plaats van een in­nings­bu­reau. “Het pad van her­vor­min­gen is con­se­quent in­ge­zet.”

De op­po­si­tie blijft er­bij dat de maat­re­gel van in­vloed is op de ge­meen­schap. Het niet res­ti­tu­e­ren van ze­ker SRD 5 mil­joen is voor haar een vorm van het ont­trek­ken van geld uit de sa­men­le­ving. Fel­le re­ac­ties zijn ge­ge­ven door on­der an­de­re Pa­tri­cia Et­nel (NPS) en Wil­li­am Wai­doe (PL).

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.