Kerst­pot­ten­ac­tie loopt nog niet zo vlot

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De fi­nan­ci­eel moei­lij­ke si­tu­a­tie heeft mo­ge­lijk ook in­vloed op de kerst­pot­ten­ac­tie van het Le­ger Des Heils (LDH). Vi­li­ce Tho­mas, ma­joor van het LDH, zegt aan de krant dat ver­ge­le­ken met voor­gaan­de ja­ren ge­merkt is dat de me­nig­te die zich aan­meldt om te do­ne­ren, dit jaar ver­der is af­ge­slankt. Ook duurt het nu een he­le dag om het be­drag, dat vroe­ger in en­ke­le uren bin­nen was aan do­na­ties bin­nen te krij­gen. “Pe­o­p­le are now thin­king dee­ply, be­fo­re they gi­ve.” Tho­mas blijft op­ti­mis­tisch om de tar­get van SRD 300.000 te ha­len en ver­wacht dat rond eind de­ze maand, wan­neer de sa­la­ris­sen zijn uit­be­taald de ge­meen­schap het LDH vlot­ter zal on­der­steu­nen.

“De ge­meen­schap on­der­steunt door in de kerst­pot­ten geld te doen, maar ook via de bank vin­den er over­ma­kin­gen plaats”, zegt Tho­mas. Het is vol­gens de ma­joor be­moe­di­gend om te zien, dat zij die niet kun­nen ge­ven, an­de­ren die dit wel kun­nen, mo­ti­ve­ren om dit te doen voor een goed doel. In Nic­ke­rie ver­loopt de in­za­me­lings­ac­tie van het LDH tot nu toe re­de­lijk goed. De or­ga­ni­sa­tie kan nu nog niet aan­ge­ven hoe­veel er in­tus­sen is ge­do­neerd. Eind de­ze maand, ui­ter­lijk be­gin de­cem­ber zal dat wel kun­nen, wan­neer de bank een up­da­te geeft van het to­ta­le be­drag. Tho­mas heeft er sterk ge­loof in dat de ge­meen­schap ook dit jaar, on­danks de moei­lij­ke pe­ri­o­de, een hel­pen­de hand zal rei­ken aan de men­sen in nood, om­dat de­ze men­sen het nu nog moei­lij­ker heb­ben. Het LDH is in 1924 ge­start met de kerst­pot­ten­ac­tie. De or­ga­ni­sa­tie helpt over de ge­he­le we­reld men­sen die het niet zo breed heb­ben.

MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.