Dui­ker en Va­seur lan­ger dan een jaar in on­ze­ker­heid

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ex-waar­ne­mend di­rec­teur Wil­ly Dui­ker en ex-di­rec­teur Ken­neth Va­seur van de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) ver­ke­ren al lan­ger dan een jaar in on­ze­ker­heid. Dit zeg­gen hun ad­vo­ca­ten Ra­oul Lo­bo en Mur­win Du­bois aan de krant. Du­bois zegt dat Va­seur in sep­tem­ber vo­rig jaar was aan­ge­hou­den. In ju­li dit jaar is het ge­rech­te­lij­ke voor­on­der­zoek af­ge­rond en in au­gus­tus heeft zijn cli­ënt een ken­nis­ge­ving van ver­de­re ver­vol­ging ont­van­gen. Vol­gens hem is het in­tus­sen al lan­ger dan een jaar dat de zaak loopt. Na het be­richt van ver­de­re ver­vol­ging zijn er nog geen con­cre­te stap­pen on­der­no­men.

Du­bois zegt dat de ver­de­di­ging ge­noeg­zaam heeft aan­ge­toond dat er dus­da­ni­ge fei­ten en om­stan­dig­he­den zijn dat het niet no­dig was Va­seur lan­ger in voor­ar­rest te hou­den, waar­door de rech­ter-com­mis­sa­ris de man in vrij­heid stel­de. Hij had niet ver­wacht dat het Open­baar Mi­nis­te­rie een ken­nis­ge­ving van ver­de­re ver­vol­ging zou stu­ren. Tot nu toe is Va­seur niet ge­dag­vaard.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.