Me­dia uit Chi­na en re­gio ‘slui­ten’ over­een­komst

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Een aan­tal gro­te me­di­a­groe­pen in Chi­na en me­dia­hui­zen uit de re­gio heb­ben sa­men­wer­kings­over­een­kom­sten ‘ge­slo­ten’ tij­dens een bij­een­komst in Chi­li. On­ge­veer 80 me­dia­ver­te­gen­woor­di­gers uit 24 lan­den in La­tijns-Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied zijn in Chi­li bij­een om te pra­ten over de nieu­we me­dia­ont­wik­ke­lin­gen in de we­reld.

De Pe­o­p­le’s Dai­ly, een van de groot­ste me­di­a­groe­pen in Chi­na, zegt on­der an­de­re hard te heb­ben ge­werkt om een spe­ci­a­le ser­vi­ce voor bui­ten­land­se me­dia in het le­ven te roe­pen. De­ze ser­vi­ce houdt in dat Chi­nees ge­re­la­teerd nieuws en re­por­ta­ges naar an­de­re lan­den in de re­gio kun­nen wor­den ver­spreid op ba­sis van de lo­ka­le be­hoef­te van de af­ne­mers van nieuws. Ve­le lan­den in La­tijns-Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied heb­ben be­lang­stel­ling ge­toond hier­voor en er zijn ver­schil­len­de sa­men­wer­kings­over­een­kom­sten ge­te­kend.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.