Nieu­we aard­be­vin­gen ver­wacht in Ja­pan

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

JA­PAN - Het Ja­pan­se Me­te­o­ro­lo­gi­sche In­sti­tuut (JMA) ver­wacht na de aard­be­ving van maan­dag de ko­men­de da­gen nieu­we be­vin­gen in Ja­pan.

Vol­gens het JMA moe­ten in­wo­ners ze­ker een week voor­zich­tig blij­ven, schrijft As­so­ci­a­ted Press. Maan­dag­avond werd het land ge­trof­fen door een aard­be­ving. Dit was een zwa­re na­schok van de 9.0 mag­ni­tu­de aard­be­ving die in 2011 leid­de tot de ramp met de kern­cen­tra­le Fu­kus­hi­ma. De be­ving aan de Ja­pan­se oost­kust had een mag­ni­tu­de van 6.9. Door de aard­be­ving ont­ston­den er klei­ne ts­u­na­mi’s tot on­ge­veer een me­ter hoog­te. Vol­gens de Ja­pan­se pu­blie­ke om­roep NHK vie­len er zes ge­won­den. Een eer­der af­ge­ge­ven ts­u­na­mi-waar­schu­wing werd la­ter in­ge­trok­ken. In Ja­pan vin­den ge­re­geld zwa­re aard­be­vin­gen plaats. Het land ligt op de zo­ge­noem­de ‘Ring of Fi­re’, rond­om de Pa­ci­fi­sche tek­to­ni­sche plaat. Die botst op ver­schil­len­de pun­ten met an­de­re tek­to­ni­sche pla­ten.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.