Naaren­dorp: “Wij­zi­ging Wet op Staats­schuld Ver­volg van pa­gi­na 1: moet na­ti­o­naal be­let en ge­stuit wor­den” Dui­ker en Va­seur lan­ger dan...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De to­ta­le ge­meen­schap moet de wij­zi­ging van de “Wet op de Staats­schuld” be­let­ten en stui­ten, zegt vak­bonds­man Rob­by Naaren­dorp. Het ver­rui­men van het le­nin­gen­pla­fond van 60 naar 80% zal ern­sti­ge ge­vol­gen heb­ben voor de to­ta­le ge­meen­schap. “Het is geen vak­bonds­strijd, maar een na­ti­o­na­le strijd.” Het to­ta­le volk zal er­on­der lij­den en zal moe­ten op­staan en De Na­ti­o­na­le As­sem­blee be­let­ten om er­voor te zor­gen dat de wij­zi­ging niet door­ge­voerd wordt zegt Naaren­dorp. Hij geeft aan dat er ge­noeg voor­beel­den zijn (Am­nes­tie­wet, Te­rug­roep­wet) waar­uit ge­leerd moet wor­den. De re­ge­ring on­der­steund door de co­a­li­tie en wel­eens de op­po­si­tie, zal vol­gens hem pro­be­ren bin­nen kor­te ter­mijn de wij­zi­ging te ple­gen. “We zijn als sa­men­le­ving zo as­ser­tief ge­wor­den. Het be­treft de to­ta­le sa­men­le­ving; ker­ken, po­li­tie­ke par­tij­en, de vak­be­we­ging, vrou­wen- en jon­ge­ren­or­ga­ni­sa­ties, werk­ge­vers moe­ten al­len hun men­sen vrij­ge­ven om op te ko­men om ver­an­de­ring te bren­gen”, al­dus Naaren­dorp. De vak­bonds­man vraagt zich af wat er moet ge­beu­ren na 2020; zal het obli­gop­la­fond dan te­rug­ge­bracht wor­den? De re­ge­ring is op een on­juis­te ma­nier om­ge­gaan met de mid­de­len en wil nu een wets­wij­zi­ging ple­gen. Vol­gens Naaren­dorp moe­ten al­le na­men van men­sen die mee­wer­ken aan de wij­zi­ging ge­schrift wor­den, zo­dat de jeugd weet wel­ke per­so­nen, Su­ri­na­me in een gro­te­re schuld­po­si­tie heb­ben ge­zet. Ad­vo­caat Lo­bo zegt dat er geen zaak is te­gen Dui­ker. Vol­gens hem weet de ver­vol­ging ei­gen­lijk niet wat zij moet doen. Hij denkt dat het Open­baar Mi­nis­te­rie op twee ge­dach­ten hinkt om de zaak al dan niet voor te bren­gen. Vol­gens hem wil de ver­vol­ging hoogst­waar­schijn­lijk geen bak­zeil ha­len bij de rech­ter. Daar­om vindt hij dat se­po­ne­ren van de zaak de eni­ge op­tie is.

Va­seur en Dui­ker ont­ken­nen eni­ge be­trok­ken­heid te heb­ben ge­had in mal­ver­sa­ties bij de EBS. Dui­ker heeft ook steeds ont­kend dat hij bij aan­koop van nood­ag­gre­ga­ten en meer­werk heeft ge­knoeid. Dui­ker heeft steeds ver­klaard dat hij naar eer en ge­we­ten heeft ge­han­deld. Lo­bo zegt dat zijn cli­ënt juist goe­de din­gen voor ogen heeft ge­had. Vol­gens hem is er in fei­te niets aan de hand bij de EBS. Hij vindt dat za­ken zo­maar zijn op­ge­bla­zen als­of het om een groot­scha­li­ge frau­de­zaak gaat.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.