Ster­ke ri­vier­stro­ming be­lem­mert uit­zwaai­ce­re­mo­nie Ama­zo­ne Re­sour­ces

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De ge­plan­de uit­zwaai­ce­re­mo­nie van de FlexTank van Ama­zo­ne Re­sour­ces heeft gis­ter­mor­gen geen voort­gang ge­von­den. Het was de be­doe­ling dat de gro­te wa­ter­zak te­gen het mid­dag­uur na­bij de Ma­ri­ne­trap moest aan­ko­men om daar een dag te blij­ven lig­gen. Van­we­ge de ster­ke stro­ming van de Su­ri­na­me­ri­vier kon de FlexTank ech­ter niet van­uit Ac­ca­ri­bo naar de Ma­ri­ne­trap ge­sleept wor­den.

Dit zegt Er­lyn Po­wer, ver­te­gen­woor­di­ger van Ama­zo­ne Re­sour­ces aan de krant. Er wordt vol­gens de ver­te­gen­woor­di­ger al­les aan ge­daan om van­daag met de test­vaart aan te van­gen die van­uit Su­ri­na­me naar Bar­ba­dos gaat. Au­ke Piek, di­rec­teur van Ama­zo­ne Re­sour­ces, zegt po­si­tief te blij­ven en ge­loof te heb­ben dat van­daag de FlexTank met zijn reis naar het Ca­ri­bi­sche ei­land be­gint. Vol­gens de di­rec­teur is en blijft het een unie­ke ge­le­gen­heid, om­dat het voor het eerst is dat op zo een ma­nier wa­ter wordt ge­trans­por­teerd. De FlexTank van het Su­ri­naams-Ne­der­land­se be­drijf moet over een af­stand van 1.000 ki­lo­me­ter ge­sleept wor­den.

Piek geeft aan dat wa­ter steeds schaar­ser in de we­reld aan het wor­den is. Vol­gens hem hoeft niet ver van huis ge­ke­ken te wor­den, om­dat di­ver­se Ca­ri­bi­sche ei­lan­den al een wa­ter­te­kort heb­ben. Su­ri­na­me kan vol­gens hem een rol gaan ver­vul­len in het le­ve­ren van goed drink­wa­ter, ge­zien zijn enor­me hoe­veel­heid aan zoet­wa­ter. De di­rec­teur legt uit dat de waar­de van wa­ter niet on­der­schat moet wor­den. Voor­al om­dat wa­ter de po­ten­tie heeft om goud en olie te over­tref­fen als het gaat om na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen. Aan­ge­zien Su­ri­na­me gro­te hoe­veel­he­den heeft aan de­ze na­tuur­lij­ke hulp­bron, zal het land daar ruim aan kun­nen ver­die­nen. Piek schat dat, in­dien za­ken goed ver­lo­pen, Su­ri­na­me mil­joe­nen eu­ro’s per jaar kan ver­die­nen door het ex­por­te­ren van op­per­vlak­te­wa­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.