Plooi­en WFU en On­der­wijs glad­ge­stre­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De plooi­en tus­sen de Werk­ne­mers Fe­de­ra­tie Uni­ver­si­teit (WFU) en het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur zijn glad­ge­stre­ken. Mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux zegt dat er een ak­koord is be­reikt met de bond on­der lei­ding van Hu­go Blan­ker. De bond ging de vo­ri­ge week in ac­tie, om­dat het mi­nis­te­rie niet is over­ge­gaan tot het na­le­ven van de col­lec­tie­ve ar­beids­over­een­komst over 2014, 2015 en 2016. De toe­gang tot het uni­ver­si­teits­com­plex werd daar­bij ge­blok­keerd. Vol­gens de be­winds­man heb­ben ge­sprek­ken ge­leid tot een ak­koord en de rust is te­rug­ge­keerd. Pe­neux is blij dat par­tij­en een over­een­komst heb­ben be­reikt. De be­winds­man vindt het be­lang­rijk dat er con­ti­nu­ï­teit is. “De za­ken die niet in pla­ce wa­ren, zijn in or­de ge­maakt en ho­pe­lijk kan de te­ge­moet­ko­ming in de­cem­ber plaats­vin­den”, zegt Pe­neux. De uni­ver­si­teit heeft vol­gens de mi­nis­ter haar nut be­we­zen, maar er moet wat be­treft de stu­die­rich­tin­gen en mo­ge­lijk­he­den uit­brei­ding plaats­vin­den. Dit, om­dat te­gen­woor­dig een nieu­we trend is ont­staan; stu­den­ten wil­len niet lang stu­de­ren en zoe­ken naar kor­te prak­ti­sche op­lei­din­gen. Hier­op moet in­ge­speeld wor­den. De be­winds­man zegt dat de uni­ver­si­teit al­le vor­men van sa­men­wer­king moet aan­grij­pen. Thans is er een sa­men­wer­king met Chi­na en Bra­zi­lië en een sa­men­wer­king met Ita­lië wordt be­ke­ken. Ge­hoopt wordt dat door sa­men­wer­kin­gen aan te gaan, de uni­ver­si­teit zich dienst­baar­der kan ma­ken om on­der­zoek in te zet­ten, want uit­ein­de­lijk is het be­lang­rijk dat de uni­ver­si­teit on­der­zoek doet op ba­sis van de pro­ble­ma­tiek bin­nen Su­ri­na­me. Het heeft vol­gens de mi­nis­ter geen zin dat men­sen pro­mo­ve­ren op on­der­wer­pen die hen wordt voor­ge­scho­teld, maar op pro­bleem­si­tu­a­ties in Su­ri­na­me. “Het uni­ver­si­teits­ka­der moet zich dienst­baar­der ma­ken naar de sa­men­le­ving toe”, zegt Pe­neux.

MP/TM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.