Si­tu­a­tie MAS ge­nor­ma­li­seerd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De si­tu­a­tie bij de Ma­ri­tie­me Au­to­ri­teit Su­ri­na­me (MAS) is ge­nor­ma­li­seerd. Naar aan­lei­ding van de ont­sta­ne si­tu­a­tie waar­bij en­ke­le werk­ne­mers die ac­tie heb­ben on­der­no­men ge­schorst zijn, heb­ben er maan­dag­avond op het Mi­nis­te­rie van Trans­port, Com­mu­ni­ca­tie en Toe­ris­me ( TCT) ge­sprek­ken plaats­ge­von­den.

De bond en di­rec­tie van de MAS zijn over­een­ge­ko­men om de­ze week we­der­om bij el­kaar te ko­men om de ont­sta­ne si­tu­a­tie en de voort­gang van de dienst­ver­le­ning van de or­ga­ni­sa­tie naar de sa­men­le­ving en an­de­re eind­ge­brui­kers toe, in al­le rust te be­spre­ken, meldt de MAS in een pers­be­richt. Het per­so­neel voer­de ac­tie, om­dat het on­te­vre­den is over de vast­ge­lo­pen on­der­han­de­lin­gen om te ko­men tot een nieu­we col­lec­tie­ve ar­beids­over­een­komst. Ge­ble­ken is dat er met be­trek­king tot de in mei tus­sen de di­rec­tie en de bond ge­maak­te af­spra­ken met be­trek­king tot de cao-on­der­han­de­lin­gen en­ke­le mis­ver­stan­den zijn ont­staan. In mei was af­ge­spro­ken dat par­tij­en in het vier­de kwar­taal van dit jaar, in ok­to­ber, we­der­om bij el­kaar zou­den ko­men ter af­ron­ding van het ge­heel. Dit is niet ge­beurd. Van­uit de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de di­rec­teur en de bonds­voor­zit­ter zijn de mis­stan­den diep­gaand be­spro­ken en is als op­los­sings­mo­del ge­ko­zen dat de­ze aan­ge­le­gen­heid naar nor­ma­le pro­por­ties te­rug­ge­bracht wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.