Ver­volg van pa­gi­na 1: Staat ‘ver­dient’ SRD 5 mil­joen...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Chan­dri­ka­persad San­tok­hi (VHP) plaatste de maat­re­gel in een bre­der ka­der van een reeks maat­re­ge­len die niet ten doel heb­ben de koop­kracht in de sa­men­le­ving te ver­ster­ken om zo­doen­de de cri­sis te over­brug­gen. Hij ver­wees steeds naar het re­cent­ste ver­slag van het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds om zijn stel­ling te on­der­bou­wen, maar vol­gens de lei­ding van het par­le­ment was er geen ver­band tus­sen dit do­cu­ment en de or­de van de ver­ga­de­ring.

Voor And­re Mi­sie­ka­ba, lei­der van de co­a­li­tie­frac­tie, was het meer dan dui­de­lijk dat de be­han­de­ling van de wet aan­ge­gre­pen werd door de op­po­si­tie om niet-re­le­van­te po­li­tie­ke sta­te­ments te ma­ken. Aan de hand van de pre­sen­ta­ties die er wer­den ge­ge­ven, heeft hij zelfs zijn twij­fels over de ken­nis die er bij de op­po­si­tie zou zijn over de in­houd van de wets­wij­zi­ging. “De op­po­si­tie heeft de wet niet be­gre­pen. Men heeft de wet ge­bruikt als po­di­um om an­de­re din­gen te zeg­gen.”

De wets­wij­zi­ging werd met 31 stem­men voor en 14 te­gen aan­ge­no­men. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.