Ver­volg van pa­gi­na 1: Me­dia uit Chi­na en re­gio...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Pre­si­dent Xi Jin­ping uit Chi­na en de Chi­l­een­se pre­si­dent Mi­chel­le Ba­cha­lat heb­ben gis­te­ren tij­dens een ont­moe­ting met de jour­na­lis­ten in Chi­li aan­ge­ge­ven dat me­dia­hui­zen in de­ze twee ge­bie­den va­ker met el­kaar in con­tact moe­ten ko­men om be­te­re sa­men­wer­king tus­sen de twee re­gio’s te be­werk­stel­li­gen op het ge­bied van me­dia. Jin­ping zei dat hij zich per­soon­lijk er­voor zal in­zet­ten om de ko­men­de ja­ren meer me­dia uit de re­gio te ver­wel­ko­men in zijn land. Hij geeft aan dat over een pe­ri­o­de van 5 jaar ze­ker 500 jour­na­lis­ten in zijn land vrij hun werk zul­len kun­nen doen.

In het ka­der van de sa­men­wer­king die men tot stand wil bren­gen tus­sen de me­dia van bei­de re­gio’s is tij­dens de ont­moe­ting aan­ge­ge­ven dat me­dia uit La­tijns-Ame­ri­ka en Chi­na el­kaar be­ter moe­ten be­grij­pen, zo­dat de bur­gers hier­door ook be­ter wor­den ge­ïn­for­meerd. Er zal dan ook aan wor­den ge­werkt om een nieu­we wij­ze van nieuws­ver­ga­ring en ver­sprei­ding tot stand te bren­gen, zo­dat de­ze op een ob­jec­tie­ve en ge­ba­lan­ceer­de ma­nier zal kun­nen ge­schie­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.