Biljetten SRD 10 ver­valst tot SRD 100

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Roe­pesh B, die een ko­pie­cen­ter runt, ver­klaar­de gis­te­ren dat zijn kompaan Ga­nesh A met het voor­stel kwam om val­se bank­bil­jet­ten van SRD 100 te ma­ken. Daar­bij zou­den biljetten van SRD 10 wor­den ver­vaar­digd tot val­se biljetten van SRD 100. Roe­pesh B zegt dat Ga­nesh A de des­kun­di­ge is die hem ver­tel­de wat er no­dig was voor de ver­val­sing. Hij kocht het ma­te­ri­aal, zo­dat Ga­nesh A het plan kon uit­voe­ren. Vol­gens hem stel­de hij ook een ruim­te ter be­schik­king, waar­in zijn kompaan kon wer­ken. Roe­pesh B zegt dat Ga­nesh A al­les wist over het ver­val­sen van biljetten. Hij kent Ga­nesh A via een an­der en weet dat de man eer­der was op­ge­slo­ten. “Ik ben in zijn val ge­trapt.” Toen Ga­nesh A met het voor­stel van ver­val­sing bij hem kwam, nam hij een week de tijd om er­over na te den­ken. Vol­gens hem heeft de man hem daar­na ge­beld om te vra­gen of hij ak­koord ging en hij stem­de toe. Hij stel­de biljetten van SRD 10 ter be­schik­king die zou­den wor­den ver­valst. Hoe­wel Roe­pesh B aan­geeft dat Ga­nesh A de des­kun­di­ge is, meent Ga­nesh A dat hij niets weet over het ver­val­sen van geld. Vol­gens hem moest hij geen biljetten van SRD 10 schoon­ma­ken, maar pa­pier waar­op groe­ne te­ke­nin­gen wa­ren be­drukt. Hij be­greep na­der­hand dat ook biljetten van SRD 10 schoon­ge­maakt moesten wor­den, maar hij heeft dat niet ge­daan. Hij zegt dat hij Roe­pesh B had be­na­derd toen hij op zoek was naar een baan. Hij zou voor het schoon­ma­ken van pa­pier SRD 125 per dag ont­van­gen. In­dien hij nie­mand er­over zou ver­tel­len, zou hij zelfs SRD 300 da­ge­lijks kun­nen ver­die­nen. Ga­nesh A zegt dat hij geen ver­vals­te biljetten heeft ge­zien. Vol­gens hem had Roe­pesh B hem een keer wel een bil­jet ge­we­zen en ge­vraagd of die echt of ver­valst was. Hij be­weert dat de man hem ook niet had ver­teld dat hij biljetten zou ver­val­sen. Roe­pesh B ver­klaart dat de na­ge­maak­te biljetten be­stemd zou­den zijn voor on­der meer sleu­tel­han­gers en niet om uit te ge­ven. Ga­nesh A zegt daar­en­te­gen dat hij had ver­no­men dat de ver­vals­te biljetten tus­sen de ech­te ge­plaatst zou­den wor­den om aan de bank af te ge­ven. Hij zegt ver­der dat Roe­pesh B hem in het cel­len­huis had ge­zegd om bij de rech­ter te ver­kla­ren dat de na­ge­maak­te bank­bil­jet­ten be­stemd wa­ren voor een kunst­werk. De po­li­tie trof ver­vals­te biljetten aan die aan bei­de kan­ten be­drukt wa­ren en an­de­re wa­ren slechts aan een kant be­drukt. In een ver­kla­ring zei Ga­nesh A dat de ei­ge­naar van een mu­sic cen­ter de hoofd­da­der is in de­ze zaak. Hij had ver­no­men dat de ei­ge­naar ach­ter dit al­les zat. Bij de po­li­tie ver­klaar­de hij dat hij biljetten van SRD 10 moest was­sen, tot­dat die wit wa­ren. Ad­vo­caat Ir­vin Kan­hai deed gis­te­ren het ver­zoek tot voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling van Roe­pesh B, maar rech­ter Di­nesh Se­wra­tan heeft dit af­ge­we­zen. Hij vindt dat de ern­sti­ge be­zwa­ren nog aan­we­zig zijn. Ga­nesh A is reeds door de rech­ter­com­mis­sa­ris in vrij­heid gesteld. Op 13 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.