“Mijn va­der is in co­ma we­gens mis­han­de­ling”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ “Mijn va­der is in co­ma we­gens mis­han­de­ling. Hij ligt op de In­ten­si­ve Ca­re van het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo”, ver­telt een zoon aan de krant. Zijn va­der is in de nacht van za­ter­dag op zon­dag ge­sla­gen door een pomp­sta­ti­on­hou­der. De zoon zegt dat de me­di­sche toe­stand van zijn va­der heel slecht is. Het slacht­of­fer heeft een kaak­frac­tuur en ern­stig her­sen­let­sel op­ge­lo­pen. Hij heeft in­tus­sen vol­gens de zoon drie ope­ra­ties on­der­gaan, maar is nog steeds niet bij be­wust­zijn. Se­dert za­ter­dag heeft hij niet meer met zijn va­der ge­spro­ken.

Het la­te­re slacht­of­fer ging uit huis om te vissen met twee vrien­den en een zes­tien­ja­ri­ge jon­gen. Een van de vrien­den heeft de zoon ver­teld dat ze na het hen­ge­len te­rug­keer­den. Om­dat het la­te­re slacht­of­fer iet­wat las­tig deed, stop­ten ze op het ter­rein van een pomp­sta­ti­on. Het slacht­of­fer ging naar de ach­ter­zij­de van het ser­vi­ce­sta­ti­on om te uri­ne­ren.

Op een ge­ge­ven mo­ment ging het alarm van het pand over, waar­na de ei­ge­naar van het pomp­sta­ti­on met een jacht­ge­weer kwam aan­zet­ten. Vol­gens een van de vrien­den zou de man ge­lijk met zijn jacht­ge­weer hem en de an­de­ren heb­ben aan­ge­val­len. Er werd een schot ge­lost, maar de vriend heeft voor­ko­men dat de pomp­sta­ti­on­hou­der ge­richt op hem en zijn vrien­den heeft ge­scho­ten. Een van de vrien­den had een barst­wond op het hoofd op­ge­lo­pen en het slacht­of­fer is ern­stig ge­wond ge­raakt tij­dens een scher­mut­se­ling.

De zoon ver­telt dat hij van de vrien­den van zijn va­der ver­der heeft ver­no­men dat ze de ei­ge­naar heb­ben ge­zegd dat ze geen die­ven zijn, maar toch zijn ze door hem aan­ge­val­len. Bu­ren zei­den ook dat de man­nen op het ter­rein geen die­ven wa­ren. Na de mis­han­de­ling heb­ben de vrien­den van het slacht­of­fer het po­li­tie­sta­ti­on Kwat­ta aan­ge­daan om mel­ding te ma­ken van het ge­val. Ze zijn toen door de po­li­tie ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling. De fa­mi­lie van het slacht­of­fer en de vrien­den wil­len dat de po­li­tie een on­der­zoek doet naar de han­de­lin­gen van de da­der. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.