In­ver­ze­ke­ring­stel­ling stief­va­der on­recht­ma­tig

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ De rech­ter­com­mis­sa­ris (rc) heeft gis­te­ren de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van een man on­recht­ma­tig ge­toetst. Hij is mee­ge­gaan met ad­vo­caat Ha­rold Belfor om de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling niet te ver­len­gen met der­tig da­gen. De man wordt er­van ver­dacht dat hij sek­su­e­le han­de­lin­gen zou heb­ben ge­pleegd met zijn stief­doch­ter van­af 2013 tot en met 2015. Het meis­je is nu zes­tien jaar. Vol­gens Belfor gaat het om de ver­kla­ring van het slacht­of­fer te­gen­over die van zijn cli­ënt die van­af zijn aan­hou­ding heeft aan­ge­ge­ven on­schul­dig te zijn. De ver­dach­te kon een be­paald goed niet in zijn huis vin­den en had het ver­moe­den dat zijn stief­doch­ter dat had weg­ge­maakt. Hij zei toen te­gen zijn stief­doch­ter en haar moe­der om de wo­ning te ver­la­ten. Hij ver­moedt dat ze hem daar­om be­zwa­ren. Hij is niet eer­der in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie voor ze­den­mis­drij­ven. Bo­ven­dien vindt de raads­man dat er spra­ke is van een groot tijds­ver­loop tus­sen de tijd dat het ver­meen­de straf­ba­re feit zou zijn ge­pleegd en de aan­gif­te. Pas en­ke­le da­gen te­rug is van dit ze­den­mis­drijf mel­ding ge­maakt bij de po­li­tie. Belfor vindt dat het niet no­dig is de man lan­ger vast te hou­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.