Stra­te­gi­sche werk­ses­sie voor vast­stel­ling nieu­we vi­sie zie­ken­huis­zorg

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Als wij wil­len dat de zorg meer geld ge­gund wordt, moe­ten we ge­za­men­lijk wer­ken aan meer en een zicht­ba­re waar­de van de zorg voor de sa­men­le­ving.” Dit zei mi­nis­ter Patrick Pen­gel van Volks­ge­zond­heid on­langs op een stra­te­gi­sche werk­ses­sie ge­or­ga­ni­seerd door het mi­nis­te­rie voor be­leids­ma­kers, ver­ze­ke­raars en zorg­ver­le­ners. Bij de­ze werk­ses­sie was Pen­gel de in­lei­der. Hij deed een pre­sen­ta­tie over de vi­sie en stra­te­gie van zie­ken­hui­zen in Su­ri­na­me.

Het doel van de­ze werk­ses­sie was om een ge­za­men­lij­ke vi­sie, doel­stel­ling en een stra­te­gisch raam­werk voor de zie­ken­huis­zorg van Su­ri­na­me vast te stel­len. De­ze zul­len het uit­gangs­punt zijn voor het zie­ken­huis­zorg­be­leid en de aan­pak van de hui­di­ge pro­ble­ma­tiek en de ont­wik­ke­ling van de zie­ken­huis­zorg om blij­vend en steeds be­ter aan de ge­zond­heids­zorg­be­hoef­ten van de po­pu­la­tie te vol­doen. Ver­der was de­ze werk­ses­sie be­doeld om vast te stel­len wel­ke ver­an­de­rin­gen no­dig zijn om de acu­te pro­ble­men op te los­sen en te­ge­lij­ker­tijd struc­tu­re­le op­los­sin­gen te bie­den voor de ge­zond­heids­zorg en de zie­ken­huis­zorg in het bij­zon­der. Uit de werk­ses­sie moet een ge­za­men­lij­ke vi­sie en stra­te­gie voort­vloei­en voor de zie­ken­huis­zorg en een re­a­lis­tisch meer­ja­ren­stap­pen­plan waar­mee voor de lan­ge­re ter­mijn de nood­za­ke­lij­ke en wen­se­lij­ke zie­ken­huis­zorg voor een­ie­der in Su­ri­na­me kan wor­den ge­waar­borgd. De par­ti­ci­pan­ten heb­ben al­vo­rens over te gaan tot het vast­stel­len van het stra­te­gi­sche raam­werk voor de zie­ken­huis­zorg, een serious ga­me ge­speeld wel­ke een com­pu­ter­si­mu­la­tie is, waar­bij een le­vens­ech­te si­tu­a­tie wordt ge­speeld. Door de­ze ga­me kon een­ie­der er­va­ren waar de pro­ble­men ont­staan in het pri­mai­re pro­ces (het pro­ces rond­om de pa­ti­ënt) en de aan­slui­ting met het se­cun­dai­re pro­ces wel­ke is, de ad­mi­ni­stra­tie­ve ver­wer­king. De mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid heeft ook ac­tief deel­ge­no­men aan de­ze serious ga­me. Hij heeft het als zeer leer­rijk er­va­ren om sa­men met al­le be­lang­heb­ben­den te wer­ken aan een be­ter ge­zond­heids­zorg­sys­teem in Su­ri­na­me. “De serious ga­me was no­dig om­dat je daar­door be­grip krijgt voor el­kaars rol in al die pro­ces­sen en ook om ie­der­een bij el­kaar te krij­gen voor de op­ti­ma­li­se­ring van die pro­ces­sen”, zegt Ja­vier Asin van het con­sul­tan­cy­bu­reau Ac­si­on dat sinds 2009 be­zig is om de zorg in Su­ri­na­me in kaart te bren­gen en bij de­ze ses­sie de nieu­we vi­sie in ver­schil­len­de stap­pen heeft ge­pre­sen­teerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.