Poets­in­for­ma­tie op Pet­rus Don­ders­school van­daag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Tand­arts­prak­tijk Den­tal Cli­nic Smi­ley on­der lei­ding van J. Karso­dik­ro­mo zal van­daag op de rooms­ka­tho­lie­ke Pet­rus Don­ders­school voor glo (ge­woon la­ger on­der­wijs), poets­in­for­ma­tie ge­ven aan de leer­lin­gen. De be­doe­ling hier­van is om het poet­sen on­der de leer­lin­gen te be­vor­de­ren. Dit staat in een pers­be­richt van E. Gad­dum, di­rec­tri­ce van de school. Vol­gens de di­rec­tri­ce wordt er ver­wacht dat de poets­in­fo al­leen maar stra­len­de wit­te tand­jes zal op­le­ve­ren op het schoo­l­erf. Karso­dik­ro­mo roept op om meer in­span­nin­gen te le­ve­ren voor een goe­de mond­hy­gi­ë­ne. “Kin­de­ren die ge­prik­keld en ge­steund wor­den door hun om­ge­ving, heb­ben meer kans om poets­ge­woon­tes vol te hou­den”, al­dus Karso­dik­ro­mo. Naast goed poet­sen en re­gel­ma­ti­ge con­tro­les bij de tand­arts wordt er vol­gens hem ook ge­vraagd naar tand­vrien­de­lijk eten. Met dit pro­ject hoopt hij dat de pre­ven­tie­ve kant van de tand­heel­kun­di­ge zorg be­na­drukt wordt. Vol­gens het pers­be­richt heeft de kli­niek als mis­sie om de to­ta­le Su­ri­naam­se ge­meen­schap ‘den­tal min­ded’ te ma­ken, om zo een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de com­ple­te ge­zond­heid van de Su­ri­naam­se be­vol­king.

De kli­niek is op­ge­richt op 5 ja­nu­a­ri 2013. Vol­gens het be­richt wer­ken er in de kli­niek on­der an­de­ren tand­art­sen, mond­hy­gi­ë­nis­ten en as­sis­ten­ten. Ver­meld wordt dat de klant al­tijd cen­traal staat en er wordt met vol­doen­de aan­dacht en res­pect naar de wens van de klant ge­luis­terd. Er wordt ver­der aan­ge­ge­ven dat de kli­niek over zeer mo­der­ne ap­pa­ra­tuur be­schikt. De Pet­rus Don­ders­school is op­ge­richt op 6 no­vem­ber 1930 en be­staat nu 86 jaar. De school ligt in het noor­den van Paramaribo aan de Hof­ste­de Crull­laan num­mer 25.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.