Sle­pen­de kwes­tie Ma­ho krijgt dui­de­lij­ke rich­ting

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SARAMACCA - Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Laks­miena­rain Doe­bay heeft maan­dag on­der su­per­vi­sie van de di­rec­teur van Ruim­te­lij­ke or­de­ning Grond- en Bos­be­heer (RGB), Me­re­dith Woei, ge­sprek­ken ge­voerd met de per­ceel­hou­ders As­hak­uma­ri Har­nam-Di­ha­lu en Ronny Ab­doel­rah­man en hun raads­man, ver­te­gen­woor­di­gers van het in­heem­se dorp Ma­ho en af­ge­vaar­dig­de le­den van de Ver­e­ni­ging In­heem­se Dorps­hoof­den in Su­ri­na­me (VIDS). Dit in ver­band met one­nig­heid in het Ma­ho­dorps­ge­bied. Het be­treft een sle­pen­de kwes­tie.

Bij de­ze bij­een­komst wa­ren ook aan­we­zig Kim von Zi­chem van het Bu­reau Volks Con­tac­ten (BVC), de voor­zit­ter van de land­me­ters­ver­e­ni­ging Niel­ka­mal Kal­poe, het res­sort­raads­lid Dai­sy Moe­lah van het res­sort Kam­pong Ba­roe en de staf en een ju­rist van het com­mis­sa­ri­aat. Kal­poe hield de aan­we­zi­gen voor dat zij een tech­ni­sche on­der­zoek heeft ge­daan over het ge­bied. Zij gaf een uit­een­zet­ting mid­dels land­me­ters­kaar­ten waar­in par­tij­en ook in­za­ge had­den. Zo kwam een dui­de­lijk beeld van de per­ce­len in dat ge­bied. De in­heem­sen die eer­der claim­den dat Ab­dul­rah­man op hun ter­rein be­zig was, heb­ben nu een an­der beeld van de si­tu­a­tie. Doe­bay gaf aan dat hij de di­rec­teur van RGB en de ver­schil­len­de in­stan­ties er­ bij heeft bij­ge­haald om de zaak een dui­de­lij­ke rich­ting te ge­ven. Als sluit­punt zei de dc, dat er is af­ge­spro­ken om vol­gen­de week in aan­we­zig­heid van be­lang­heb­ben­den de grens­mar­ke­ring aan te bren­gen. Hij is al­le sta­ke­hol­ders dank­baar voor de bij­dra­ge die zij heb­ben ge­le­verd.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.