Bin­nen­kort buurt­wacht Weg naar Zee

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Buurt­be­wo­ners van Weg naar Zee heb­ben on­langs een twee­de in­for­ma­tie­ses­sie ge­hou­den be­treft het in­stel­len van een buurt­wacht. De be­wo­ners wil­len hier­mee de vei­lig­heid in ei­gen hand ne­men, om­dat ze de stij­gen­de cri­mi­na­li­teit meer dan zat zijn.

Raymond Soekhan, buurt­be­wo­ner en te­vens één van de ini­ti­a­tief­ne­mers, zegt aan Ti­mes of Su­ri­na­me dat de in­stel­ling van de buurt­ par­ti­ci­pa­tie in de eer­ste week van de­cem­ber moet be­gin­nen.

De buurt­be­wo­ner geeft aan dat de op­komst ech­ter min­der was dan bij de eer­ste in­for­ma­tie­ses­sie. Vol­gens hem is het be­grij­pe­lijk, om­dat een aan­tal men­sen dat zich al had op­ge­ge­ven, zich niet voor een twee­de keer zou op­ge­ven. Ver­meld wordt dat on­danks er min­der men­sen aan­we­zig wa­ren er wel dui­de­lij­ke vra­gen zijn gesteld be­treft het op­rich­ten van een buurt­ wacht. Soekhan zegt ver­der dat er op het ter­rein van RA Ligh­ting en de­cor vaak wordt ge­feest door men­sen van an­de­re buur­ten. De buurt­be­wo­ner geeft aan dat het be­grij­pe­lijk is dat nie­mand be­lem­merd mag wor­den in het fees­ten, maar bij de in­stel­ling van een buurt­wacht zal er toe­zicht ge­hou­den wor­den. Soekhan geeft aan dat het DNA­lid Kris­hna­koe­ma­rie Ma­t­hoe­ra (VHP) ook aan­we­zig was. Vol­gens hem heeft de par­le­men­ta­ri­ër aan­ge­ge­ ven, dat een buurt­wacht voor min­der roof­over­val­len kan zor­gen. Ver­der zegt hij dat er geen in­for­ma­tie­ses­sies meer ge­hou­den zul­len wor­den, maar er is voor­ge­steld om per­soon­lijk naar de men­sen te gaan. Hij zegt dat er ook voor­ge­steld is om mid­dels fol­ders in­for­ma­tie te ver­schaf­fen aan de buurt­be­wo­ners. Vol­gens de buurt­be­wo­ner kun­nen men­sen van de buurt zich nog op­ge­ven als sur­veil­lant.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.