Be­wust­wor­ding be­heer af­val­wa­ter ver­gro­ten

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen wil de be­wust­wor­ding be­treft het be­heer van af­val­wa­ter on­der de bur­gers ver­gro­ten. Dit in sa­men­wer­king met be­lang­rij­ke part­ners zo­als het Ka­bi­net van de Vi­ce­pre­si­dent en het Wa­ter Forum Su­ri­na­me. On­langs is er in het IGSR-ge­bouw een se­mi­nar hier­over ge­hou­den. Dit staat in een pers­be­richt van de af­de­ling Voor­lich­ting van het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen (NH).

Vol­gens het be­richt is er uit de pre­sen­ta­ties van de ver­schil­len­de in­sti­tu­ten dui­de­lijk naar vo­ren ge­ko­men dat het pro­bleem niet on­be­kend is in Su­ri­na­me. Ver­meld wordt dat in het binnenland wei­nig sa­ni­tai­re voor­zie­nin­gen zijn. Dit in dat al­les in de ri­vier wordt ge­loosd. In Groot Paramaribo wordt af­val­wa­ter via sep­tic tanks naar slo­ten en ka­na­len ge­loosd. Er staat dat er te­veel af­val­wa­ter in klei­ne slo­ten is wel­ke een ne­ga­tie­ve im­pact op het mi­li­eu en de ge­zond­heid van de to­ta­le sa­men­le­ving heeft. Het mi­nis­te­rie zal zich daar­om sa­men met al­le ac­to­ren sterk ma­ken voor in­te­graal wa­ter­be­heer en de be­wust­wor­ding on­der de bur­gers. Vol­gens het be­richt wordt er ge­werkt aan het aan­bie­den van wet­ge­ving aan De Na­ti­o­na­le As­sem­blee voor het ver­krij­gen van fi­nan­cie­ring voor het op­zet­ten van re­gu­le­rings­or­ga­nen en het op­bou­wen van lo­ka­le ken­nis over wa­ter en wa­ter­ma­na­ge­ment door ge­bruik­ma­king van re­gi­o­na­le part­ner­schap­pen. De tijd van ver­deeld wa­ter­be­leid in Su­ri­na­me is vol­gens het be­richt voor­bij. Het mi­nis­te­rie ver­meldt ver­der dat er niet is stil­ge­ze­ten maar dat er al voor­be­rei­din­gen zijn ge­trof­fen om een aan­tal za­ken in kaart te bren­gen, waar­on­der het in­stal­le­ren van een in­ter­de­par­te­men­ta­le wa­ter­werk­groep, de af­ron­ding en het ge­reed­ma­ken van een aan­tal wa­ter­wet­ten, waar­on­der de Wet Ont­trek­king Grond­wa­ter en de Wet Toe­zicht Drink­wa­ter­kwa­li­teit. NH geeft ver­der aan dat tij­dens de laatst ge­hou­den con­fe­ren­tie van de Ca­rib­bean Wa­ter and Was­te­wa­ter As­so­ci­a­ti­on op Tri­nidad & To­ba­go dui­de­lijk naar vo­ren is ge­ko­men dat veel lan­den in het Ca­ri­bi­sche Ge­bied pro­ble­men heb­ben met de dis­tri­bu­tie van drink­wa­ter aan huis­hou­dens, als­ook de ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, zo­als aan­hou­den­de droog­te waar­door wa­ter­re­ser­voirs uit­dro­gen.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.