Klei­ne mu­sea in de ro­de cij­fers

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - De Ne­der­land­se mu­sea zet­ten ge­za­men­lijk ruim €1 mil­jard om. De helft daar­van wordt door de mu­sea zelf ver­diend. Hun ei­gen in­kom­sten ste­gen de af­ge­lo­pen vijf jaar met niet min­der dan 51%. De rest komt uit spon­sor­geld en sub­si­dies. Niet­te­min heb­ben klei­ne en mid­del­gro­te mu­sea met een jaar­om­zet tot €3,2 mil­joen het fi­nan­ci­eel moei­lijk. Een fors aan­tal van hen schrijft ro­de cij­fers, net als voor­gaan­de ja­ren.

“Dat is zorg­wek­kend”, stelt de Ne­der­land­se Mu­se­um­ver­e­ni­ging, waar­bij 400 mu­sea zijn aan­ge­slo­ten. “Hier­door dreigt er een ver­schra­ling van het ten­toon­stel­lings­aan­bod, voor­al bui­ten de Rand­stad. Ook de waar­de­ring voor mu­sea door het pu­bliek kan hier­door on­der druk ko­men te staan. Daar­om gaan we ac­tie­ver dan voor­heen bou­wen aan het blij­vend be­lang van mu­sea”, al­dus Sie­be Wei­de, di­rec­teur van de Mu­se­um­ver­e­ni­ging.

Po­si­tief is dat er in­mid­dels 1,2 mil­joen men­sen in het be­zit zijn van een Mu­se­um­jaar­kaart. In 2011 wa­ren dat er nog maar 0,8 mil­joen. Het mu­se­um­be­zoek is dan ook flink toe­ge­no­men. In 2015 na­men er 30 mil­joen nieuws­gie­ri­gen een kijk­je bij de vas­te col­lec­ties en ten­toon­stel­lin­gen. Ruim een kwart (27%) van de be­lang­stel­len­den komt uit het bui­ten­land. Voor­al de kunst­mu­sea zijn on­ver­min­derd po­pu­lair bij toe­ris­ten.

Ook het aan­deel van jon­ge­ren tot 18 jaar die een mu­se­um be­zoe­ken is flink ge­ste­gen. De­ze doel­groep is goed voor 5,6 mil­joen be­zoe­ken per jaar. De Ne­der­land­se mu­se­um­we­reld telt op dit mo­ment 10.000 full­ti­me ba­nen. Hier­van wordt bij­na 40% door vrij­wil­li­gers in­ge­vuld. In to­taal zijn er 23.000 on­be­zol­dig­de me­de­wer­kers ac­tief in de­ze bran­che. Cir­ca 16% van de mu­sea draait zelfs ge­heel op vrij­wil­li­gers.

(De Te­le­graaf/ foto: ci­ti­ne­ra­ry.net)

Het Rem­brandthuis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.