Oud-wet­hou­der voor rech­ter om on­tucht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

GO­RIN­CHEM - Voor­ma­lig wet­hou­der Eeu­wit Klink van Go­rin­chem staat vrij­dag voor de rech­ter op ver­den­king van on­tucht met een des­tijds zes­tien­ja­rig meis­je.

Klink stap­te in mei van dit jaar plot­se­ling op. Hij voer­de ‘pri­ve-om­stan­dig­he­den’ aan als de re­den voor zijn on­ver­wach­te ver­trek en wens­te daar­op ver­der geen toe­lich­ting te ge­ven. Hij was op dat mo­ment nog maar ne­gen maan­den wet­hou­der na­mens het CDA in Go­rin­chem. Voor zijn wet­hou­der­schap werk­te Klink bij de na­ti­o­na­le po­li­tie. Hij had een te­rug­keer­ga­ran­tie, maar heeft daar geen ge­bruik van ge­maakt. Dat zorg­de in de Gor­kum­se ge­meen­te­raad voor de no­di­ge be­roe­ring, om­dat hij wel een be­roep deed op de wacht­geld­re­ge­ling waar hij maxi­maal twee jaar recht op heeft. De on­tuch­ti­ge han­de­lin­gen da­te­ren van an­der­half jaar ge­le­den, maar daar­van is pas be­gin dit jaar aan­gif­te ge­daan. Klink laat in een re­ac­tie we­ten te er­ken­nen dat zich het een en an­der heeft af­ge­speeld met het min­der­ja­ri­ge meis­je. “Ik be­tuig daar­om spijt aan de jon­ge­da­me die hier­van aan­gif­te heeft ge­daan en an­de­re be­trok­ke­nen die ik scha­de heb be­rok­kend of heb ge­kwetst.” De straf­zaak bij de recht­bank in Rot­ter­dam wordt vrij­dag nog niet in­hou­de­lijk be­han­deld. Klink heeft aan­ge­ge­ven vol­le­di­ge open­heid van za­ken te wil­len ge­ven.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.