Aan­tal men­sen met soa’s toe­ge­no­men

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Het aan­tal men­sen dat po­si­tief ge­test is op een sek­su­eel over­draag­ba­re aan­doe­ning (soa) is in de eer­ste helft van dit jaar ge­ste­gen. Bij al­le soor­ten soa’s is spra­ke van een toe­na­me, met uit­zon­de­ring van hiv. Dat blijkt uit de maan­dag ge­pu­bli­ceer­de Ther­mo­me­ter sek­su­e­le ge­zond­heid 2016 van het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid

(RIVM).

Ruim 66.000 men­sen lie­ten zich tes­ten in de eer­ste jaar­helft, vrij­wel even­veel als vo­rig jaar. Maar het per­cen­ta­ge men­sen bij wie daad­wer­ke­lijk een soa is ge­von­den, klom van 16,7 pro­cent in 2015 naar 18,2 pro­cent dit jaar.

In to­taal kre­gen 9429 men­sen

en

Mi­li­eu de dia­gno­se ch­la­my­dia, 6 pro­cent meer dan in 2015. Ch­la­my­dia komt voor­al voor bij vrou­wen en he­te­ro­sek­su­e­le man­nen. Ook het aan­tal go­nor­roe-in­fec­ties steeg op­nieuw, met 12 pro­cent tot ruim 2800. Voor­heen kwam dit voor­al bij ho­mo­sek­su­e­len voor, maar de laat­ste ja­ren heb­ben ook steeds meer he­te­ro’s last van de­ze in­fec­tie. Op­val­lend is vol­gens het RIVM de stij­ging van zo­ge­he­ten in­fec­ti­eu­ze sy­fi­lis, van 446 naar 629 ge­val­len. De­ze soa komt voor­al voor bij man­nen die seks heb­ben met man­nen. Bij 125 men­sen werd een LGV-in­fec­tie ge­von­den, een agres­sie­ve va­ri­ant van ana­le ch­la­my­dia. In de eer­ste helft van vo­rig jaar wa­ren dit er nog maar 88. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.