ENErGIENOtA flINK OM­HOOG DOOr be­las­ting­truc ge­meen­ten

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Ne­der­lan­ders gaan ko­mend jaar ze­ker 50 eu­ro meer be­ta­len voor gas en licht. Be­lang­rij­ke re­den is dat steeds meer ge­meen­ten een zak­cent­je zien in het be­las­ten van stroom­ka­bels en wa­ter­lei­ding­bui­zen on­der hun grond­ge­bied. Net­be­heer­ders als Ste­din, Al­li­an­der en Enexis wil­len hun ta­rie­ven ko­mend jaar flink ver­ho­gen. Ze heb­ben toe­zicht­hou­der ACM een toe­na­me van ten­min­ste 15 eu­ro per huis­hou­den voor­ge­steld, de groot­ste ver­ho­ging in ja­ren.

Oor­zaak is de zo­ge­noem­de pre­ca­rio­be­las­ting, de lo­ka­le taks op on­der meer ka­bels en lei­din­gen. In een po­ging hun in­kom­sten te ver­gro­ten, heb­ben tien­tal­len ge­meen­ten die de af­ge­lo­pen ja­ren stil­le­tjes in­ge­voerd. Per ge­meen­te gaat het ge­mid­deld om 2 mil­joen eu­ro aan op­breng­sten.

Gro­te stroom- en wa­ter­ge­brui­kers in on­der an­de­re de in­du­strie en land­bouw zijn woe­dend. Door de ho­ge­re be­las­tin­gen stij­gen de ener­gie­kos­ten van veel be­drij­ven met 5 tot wel 10 pro­cent.

“Cij­fers be­ves­ti­gen de pre­ca­rio-trend. Hie­ven 199 ge­meen­ten in 2015 sa­men nog 154 mil­joen eu­ro pre­ca­rio, dit jaar zijn dat al 227 plaat­sen die 206 mil­joen eu­ro re­ke­nen. Voor 2017 zijn de cij­fers niet be­kend”, al­dus het Coe­lo, het Gro­ning­se uni­ver­si­tai­re in­sti­tuut dat on­der­zoek doet naar de eco­no­mie en fi­nan­ci­ën van ge­meen­ten.

Vol­gens Coe­lo-on­der­zoe­ker Co­ri­ne Houben is de pre­ca­rio voor ge­meen­ten zo aan­trek­ke­lijk om­dat de net­be­heer­ders het op­ge­leg­de be­drag net­jes over al­le in­wo­ners in hun re­gio moe­ten ver­de­len. Zo be­ta­len de twee mil­joen klan­ten van Ste­din in­clu­sief in­wo­ners van ge­meen­ten die geen pre­ca­rio ken­nen mee aan de taks 11,7 mil­joen per jaar, liefst 88 eu­ro per huis­hou­den, die Den Haag re­kent.

De VEMW spreekt van een ‘per­ver­se prik­kel’ en dreigt naar de rech­ter te stap­pen als toe­zicht­hou­der ACM het voor­stel van net­be­heer­ders ac­cep­teert. Vol­gens de bran­che mo­gen net­be­heer­ders de pre­ca­rio niet door­be­re­ke­nen aan bur­gers en be­drij­ven. De Ver­e­ni­ging van Ne­der­land­se Ge­meen­ten (VNG) wijst de kri­tiek fel van de hand. De VNG stelt dat al­le ka­bels en lei­din­gen on­der hun grond hen geld kos­ten.

Al met al gaat de energienota voor een ge­mid­deld ge­zin in 2017 fors om­hoog met wel 50 eu­ro. Want naast de net­werk­kos­ten stijgt ook de be­las­ting waar­mee het Ka­bi­net de aan­leg van wind­par­ken en an­de­re duur­zaam­heids­maat­re­ge­len be­taalt: de Op­slag Duur­za­me Ener­gie. Een ge­mid­deld ge­zin be­taalt 17 eu­ro ex­tra, een groot­han­del 229 eu­ro. Dat is een stij­ging van ruim een der­de.

De ta­rie­ven voor gas en licht zelf wor­den bo­ven­dien voor het eerst in ja­ren ook duur­der, bleek twee we­ken ge­le­den al. Vol­gens Zeeuw­se ener­gie­le­ve­ran­cier Del­ta gaat het om 15 tot 20 eu­ro per huis­hou­den. De snel stij­gen­de pre­ca­ri­o­las­ten zijn des te op­mer­ke­lij­ker nu mi­nis­ter Plasterk (Bin­nen­land­se Za­ken) in ju­ni net een wets­voor­stel heeft in­ge­diend om de be­las­ting af te schaf­fen. De over­gangs­ter­mijn is met tien jaar ech­ter ruim. Veel te ruim, vol­gens de VEMW.

Het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken er­kent dat de pre­ca­rio­be­las­ting op ka­bels en lei­din­gen on­ge­wens­te ef­fec­ten heeft. On­dui­de­lijk is ech­ter wan­neer de wet ingaat, de­ze ligt nog ter be­han­de­ling bij de Twee­de Ka­mer. De kans is groot dat er pas op z’n vroegst vol­gend jaar over wordt ge­stemd.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.