Ac­ti­vist doet aan­gif­te na aan­hou­ding in­tocht Sin­ter­klaas

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ROT­TER­DAM - Men­sen­rech­ten­ac­ti­vist Jer­ry Afriyie heeft maan­dag aan­gif­te van mis­han­de­ling ge­daan te­gen meer­de­re po­li­tie-agen­ten, dat be­ves­tigt zijn ad­vo­caat Mi­chiel Pest­man te­gen­over NU.nl. Afriyie maak­te deel uit van een an­ti-Zwar­te Pie­ten de­mon­stra­tie.

Pest­man zegt te­vens dat er na­mens Afriyie een klacht is in­ge­diend bij de om­buds­man in Rot­ter­dam. Zelf werd Pest­man ook aan­ge­hou­den tij­dens het pro­test.

Afriyie werd aan­ge­hou­den op de dag van de na­ti­o­na­le in­tocht van Sin­ter­klaas in de ha­ven­stad. De aan­gif­te gaat om het mo­ment dat hij door agen­ten uit een bus werd ge­trok­ken. Daar­bij zou hij in zijn ge­zicht zijn ge­stompt en met knup­pels zijn ge­sla­gen. Afriyie noemt het ge­bruik­te ge­weld vol­strekt dis­pro­por­ti­o­neel.

“De po­li­tie pik­te Afriyie er zo tus­sen­uit om­dat hij een be­kend ge­zicht is”, al­dus Pest­man. “Hij deed he­le­maal niets en hield juist af­stand. Hij werd met ge­weld naar de groep ge­trok­ken die la­ter werd aan­ge­hou­den. Afriyie wil­de niet bij de­ze groep ho­ren. Hij is de eni­ge die voor de rech­ter moet ver­schij­nen om zich te ver­ant­woor­den en dat is al­leen om­dat hij het ge­zicht van de an­ti-Zwar­te Pie­ten-be­we­ging is.”

In to­taal wer­den 180 de­mon­stran­ten aan­ge­hou­den in het cen­trum van Rot­ter­dam. Dat ge­beur­de op ba­sis van een nood­be­vel. Bij de po­li­tie was in­for­ma­tie bin­nen­ge­ko­men dat de ac­tie­voer­ders mo­ge­lijk hun pro­test zou­den ver­plaat­sen van Maas­sluis naar Rot­ter­dam.

Veel agen­ten uit Rot­ter­dam wa­ren in­ge­zet voor de be­vei­li­ging van de in­tocht in Maas­sluis. Daar­door kon niet ge­lijk­tij­dig in Maas­sluis en in Rot­ter­dam of een an­de­re ge­meen­te in de re­gio Rot­ter­damRijn­mond een de­mon­stra­tie wor­den ge­fa­ci­li­teerd.

Vol­gens men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal wa­ren de mees­te van de twee­hon­derd ar­res­ta­ties die wer­den ver­richt tij­dens de in­tocht van Sin­ter­klaas on­recht­ma­tig. Daar­naast wil Am­ne­sty dat er on­der­zoek wordt ver­richt te­gen het ge­weld dat de po­li­tie ge­bruik­te te­gen een van de de­mon­stran­ten.

Ook vol­gens Am­ne­sty zou een agent een ac­ti­vist een vuist­stoot heb­ben ge­ge­ven, zon­der dat daar een di­rec­te aan­lei­ding voor was. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.