Door vi­deo­bel­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

De link ver­bindt door naar een pri­ma na­ge­maak­te web­si­te waar de in­stal­la­tie kan wor­den aan­ge­klikt. Op dat mo­ment haalt de te­le­foon ech­ter mal­wa­re bin­nen, waar­door de hac­kers toe­gang krij­gen tot per­soon­lij­ke do­cu­men­ten, foto’s en der­ge­lij­ke. De be­rich­ten ver­sprei­den zich door nog een ge­wiekst truc­je. Op de nep­web­si­te kan je na­me­lijk vrien­den uit­no­di­gen, die dan ook de link krij­gen in Whats­App.

Veel men­sen kun­nen sinds en­ke­le da­gen al vi­deo­bel­len via een dood­nor­maal knop­je in de app. Ac­ti­ve­ren is niet no­dig, ge­duld wel. Whats­App rolt de op­tie na­me­lijk ge­fa­seerd uit en het kan dus even du­ren voor­dat ie­der­een naar el­kaar kan glu­ren tij­dens het Whats­App-bel­len.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.