Van Persie kan op­ge­roe­pen wor­den voor in­ter­lands

Times of Suriname - - SPORT - Ro­bin van Persie is de af­ge­lo­pen we­ken goed op dreef bij Fe­ner­bah­çe en de aan­val­ler kan voor de vol­gen­de in­ter­lands op­ge­roe­pen wor­den door bonds­coach Dan­ny Blind. (Foto: Nus­port)

VOET­BAL - Ro­bin van Persie werd de af­ge­lo­pen in­ter­land­pe­ri­o­des over het hoofd ge­zien door bonds­coach Dan­ny Blind. Maar in­mid­dels is de 33-ja­ri­ge spits in goe­de vorm en was hij af­ge­lo­pen week­end nog goed voor twee doel­pun­ten na­mens Fe­ner­bah­çe in de der­by te­gen Ga­la­ta­sa­ray. Kees Jans­ma ver­wacht dat Van Persie voor de aan­ko­men­de in­ter­lands in maart weer wordt ge­se­lec­teerd voor Oran­je.

De laat­ste in­ter­land van de top­sco­rer al­ler tij­den da­teert al­weer van een jaar ge­le­den. Blind gaf spit­sen als Vin­cent Jans­sen, Bas Dost en Luuk de Jong de voor­keur. “Vol­gens mij is Van Persie he­le­maal niet af­ge­schre­ven”, zegt Jans­ma te­gen Voet­bal In­ter­na­ti­o­nal. “Dan­ny Blind heeft in Oran­je al­leen een tijd­lang ge­ko­zen voor an­de­re spit­sen. Die wa­ren op dat mo­ment wel­licht be­ter, maar in elk ge­val wat fit­ter dan Ro­bin.”

“Ik heb zelf nooit ern­stig ge­twij­feld aan de co­me­back van Van Persie”, gaat Jans­ma ver­der. “Het is een jon­gen die al­tijd wil en al­tijd zal, dat zit nu een­maal in zijn ka­rak­ter. Ik was er­van over­tuigd dat hij de pro­ble­men die hij on­der­vond zou over­win­nen en dat hij weer fit zou wor­den. Daar­om ver­wacht ik dat als hij zo door­gaat, hij in maart ook weer ge­woon wordt ge­se­lec­teerd door Dan­ny Blind.” Op 25 maart speelt Oran­je de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Bul­ga­rije. Drie da­gen la­ter staat het oe­fen­du­el met Ita­lië op het pro­gram­ma.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.