“Li­o­nel Mes­si niet ge­luk­kig bij Ar­gen­ti­nië”

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Voor­ma­lig bonds­coach van Ar­gen­ti­nië en FC Bar­cel­o­na, César Luis Me­not­ti, stelt dat Li­o­nel Mes­si niet ge­luk­kig is in de na­ti­o­na­le ploeg.

Mes­si is vaak ver­ge­le­ken met zijn il­lus­te­re land­ge­noot Diego Ma­ra­do­na van­we­ge zijn speel­stijl en het duo wordt al­ge­meen be­schouwd als twee van de groot­ste spe­lers ooit. Me­not­ti is vol lof over bei­de Ar­gen­tij­nen, maar ziet een op­mer­ke­lijk ver­schil tus­sen de twee. “Diego was meer re­bels dan Mes­si. Als er iets niet zo ging als hij wil­de, dan werd hij boos op zich­zelf. Hij was een ge­wel­di­ge team­ge­noot, die een goe­de steun was”, ver­tel­de Me­not­ti te­gen Sport. “Diego was meer een vech­ter. Ze zijn ver­schil­len­de ka­rak­ters. Maar hij heeft een an­de­re ach­ter­grond dan Leo. Hij kwam uit een zeer be­schei­den wijk en maak­te stap voor stap, eerst bij Ar­gen­ti­nos Ju­ni­ors en ver­vo­gens bij Bo­ca Ju­ni­ors. Hij had meer pro­ble­men, niet al­leen op het veld, maar in het le­ven in het al­ge­meen. Maar Mes­si geeft ook niet op. Hij drukt zich op een an­de­re ma­nier uit dan Ma­ra­do­na, maar ze doen al­le­bei ma­gi­sche din­gen op het veld. Mes­si heeft ge­luk ge­had om bij een club als Bar­cel­o­na te ko­men, waar hij wordt om­ringd door gro­te spe­lers. Bar­cel­o­na heeft voor hem ge­zorgd.” Mes­si hielp zijn werk­ge­ver aan een kar­re­vracht aan prij­zen, maar bij Ar­gen­ti­nië was hij nog niet suc­ces­vol. Door­dat hij met Ar­gen­ti­nië nog nooit een gro­te prijs won, kreeg Mes­si veel kri­tiek, maar Me­not­ti vindt dat hij niet goed wordt be­han­deld in zijn ge­boor­te­land. “Mes­si is ge­luk­kig in Bar­cel­o­na, maar het lijkt er­op dat het niet toe­ge­staan is dat hij ge­luk­kig is in zijn ge­boor­te­land Ar­gen­ti­nië. We le­ven in zo veel angst dat we niet toe­staan dat hij ge­luk­kig is en om­dat de on­ge­ving niet goed is, het team er niet in slaagt om goed te spe­len. Zon­der Mes­si zou­den we de eer­ste ron­de op het WK niet zijn door­ge­ko­men. Wan­neer al­les lijkt sa­men te val­len voor Ar­gen­ti­nië, ver­schijnt Mes­si en hij bouwt din­gen te­rug op. Maar hij is niet ge­luk­kig, want er is haat­dra­gend­heid. Dit is hoe wij le­ven. Om een vijf­stel­ler voet­bal­ler te heb­ben moet je res­pect voor hem heb­ben en voor hem zor­gen. We heb­ben dat niet goed ge­daan.”

(Goal)

Voor­ma­lig bonds­coach van Ar­gen­ti­nië en FC Bar­cel­o­na, César Luis Me­not­ti, stelt dat Li­o­nel Mes­si niet ge­luk­kig is in de na­ti­o­na­le ploeg. (Foto: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.