De­schamps over­weegt Ben­ze­ma op te roe­pen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Di­dier De­schamps over­weegt Ka­rim Ben­ze­ma weer bij de se­lec­tie van Frank­rijk te ha­len. De aan­val­ler speel­de in ok­to­ber 2015 zijn laat­ste in­ter­lands en werd ver­vol­gens niet meer op­ge­roe­pen, van­we­ge zijn rol bij het seksta­pe­schan­daal van Ma­thieu Val­bue­na. Ben­ze­ma zou zijn ploeg­ge­noot heb­ben af­ge­perst met de ge­voe­li­ge beel­den, al heeft Val­bue­na aan­ge­ge­ven dat hij nog steeds met de spits door één deur kan.

De­schamps be­sloot bei­de spe­lers uit­ein­de­lijk thuis te la­ten voor het EK in ei­gen land. “Er be­staat voor mij niet zoi­ets als ‘het ge­val Ben­ze­ma’. Dat heb­ben de me­dia ge­cre­ëerd”, stelt de bonds­coach nu in ge­sprek met beIN Sports. “Het staat bui­ten kijf dat Ben­ze­ma een be­lang­rij­ke spe­ler was voor Frank­rijk, tot­dat be­paal­de din­gen ge­beur­den. Als ik een be­slis­sing neem, kijk ik ie­de­re keer naar wat het bes­te is voor de ploeg. Ook in de toe­komst zul­len mijn be­slis­sin­gen ge­ba­seerd zijn op dat prin­ci­pe.”

Als Ben­ze­ma wordt op­ge­roe­pen, zo geeft de keu­ze­heer aan, dan kan de spits van Re­al Ma­drid in ie­der ge­val re­ke­nen op speel­tijd. “Het­zelf­de geldt voor Pa­tri­ce Evra. Ik haal zul­ke spe­lers niet bij de se­lec­tie om ze op de bank te zet­ten”, maakt De­schamps dui­de­lijk. “Ze heb­ben een be­paal­de sta­tus bin­nen de ploeg. Maar dat be­te­kent niet dat de si­tu­a­tie van Ben­ze­ma over vier à zes maan­den nog exact het­zelf­de is. We heb­ben als team een ge­za­men­lijk doel en niets is on­ver­an­der­lijk.” Op 25 maart 2017 her­vat­ten les Bleus de WK-kwa­li­fi­ca­tie­reeks met een du­el in Luxem­burg. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.