Zuid-Ame­ri­kaan­se Da­mes U-20-schaak­kam­pi­oen­schap­pen ge­o­pend

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - De twaalf­de Zuid-Ame­ri­kaan­se Da­mes U-20schaak­kam­pi­oen­schap­pen zijn vrij­dag ge­o­pend door voor­zit­ter Frank Lo Kim Lin van de Su­ri­naam­se Schaak­bond. Hij deed dat mid­dels de ope­nings­zet op het bord van de hoogst ge­rang­schik­te da­me uit Chi­li, WFM Go­mez Bar­re­ra Ja­viera Be­len, te­gen de Su­ri­naam­se schaak­ster Alexan­dra Kas­lan. De­ze kam­pi­oen­schap­pen wor­den ge­hou­den on­der aus­pi­ci­ën van de we­reld­schaak­bond FIDE. Al­le lan­den in Zuid-Ame­ri­ka zijn uit­ge­no­digd voor deel­na­me. Be­hal­ve uit Chi­li is er ook een schaak­ster uit Ve­ne­zu­e­la, WCM Pa­ti­no Gar­cia Co­rals, en een schaak­ster uit Ecu­a­dor, WFM Sig­chos Bosquez Bre­a­na. De­ze klas­se is aan­ge­vuld met ze­ven Su­ri­naam­se schaak­sters, on­der wie de Su­ri­naam­se da­mes­kam­pi­oen, WFM Rosan­ge­la Dos Ra­mos, en de U-20-kampioen, WCM Ca­ther­i­ne Kas­lan. Ook WFM Kaith­lyn Tjong Tjin Joe (U-16-kampioen da­mes) en WCM An­vi­ti Ad­hin zijn van de par­tij.

Het toer­nooi is een round Ro­bin-toer­nooi wat be­te­kent dat ie­der­een te­gen el­kaar uit­komt. Er zijn dus ne­gen ron­den. Op 27 no­vem­ber is de laat­ste ron­de en ge­lijk ook de slui­tings­ce­re­mo­nie. De speel­lo­ca­tie is het ge­bouw van het Cen­trum voor Fi­nan­ci­ë­le Edu­ca­tie en Ont­wik­ke­ling van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me aan de Ja­ma­lud­din­straat. De win­naar van dit toer­nooi krijgt ge­lijk de ti­tel van WIM (Wo­man In­ter­na­ti­o­nal Mas­ter) en een eer­ste GM(Groot Mees­ter) norm. De num­mers 2 en 3 krij­gen de ti­tel van WFM (Wo­man Fide Mas­ter) en een WIM(Wo­man In­ter­na­ti­o­nal Mas­ter) norm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.