FIFA or­ga­ni­seert voet­bal­cur­sus

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) heeft in ju­li en au­gus­tus een in­te­res­sant pi­lot pro­ject uit­ge­voerd in het ka­der van de Do­mestic Le­a­gue U-15. Aan dit pi­lot na­men in 4 re­gio’s steeds 4 scho­len deel. Het toer­nooi werd toen af­ge­slo­ten met een toer­nooi van 4 se­lec­tie­teams. In ja­nu­a­ri 2017 gaat de Do­mestic Le­a­gue U-15 in tien re­gio’s of­fi­ci­eel van start. In el­ke re­gio par­ti­ci­pe­ren ge­mid­deld zes scho­len. Na de scho­lie­ren­com­pe­ti­tie vindt dan het toer­nooi van de re­gi­o­na­le se­lec­tie­teams plaats.

Om het suc­ces van dit pro­ject te doen sla­gen, zijn er twee cur­sus­sen in­ge­bouwd. De eer­ste cur­sus voor de gym­le­ra­ren van de voj-scho­len ging maan­dag van start. Aan de­ze FIFA-cur­sus par­ti­ci­pe­ren 25 leer­krach­ten en 10 sub­co­ör­di­na­to­ren, die bij het pro­ject be­trok­ken zijn. De FIFA-in­struc­teur Ga­ry Stem­pel zal de he­le week de deel­ne­mers vol­doen­de ken­nis bij­bren­gen om de ta­len­ten op de scho­len voet­bal­vaar­dig­he­den bij te bren­gen. Van 5 tot en met 9 de­cem­ber is er een FIFA-cur­sus voor scheids­rech­ters. Aan de­ze cur­sus zul­len jon­gens van de hoog­ste klas­sen van het voj deel­ne­men. De­ze nieu­we jon­ge ar­bi­ters zul­len de wed­strij­den in het ka­der van de Do­mestic Le­a­gue lei­den.

La­ter in het sei­zoen zul­len zij ook mo­gen as­sis­te­ren bij wed­strij­den in de jeugd­com­pe­ti­tie. De SVB hoopt tien­tal­len jon­ge spor­ters te in­te­res­se­ren om la­ter top­ar­bi­ters te wor­den. De Do­mestic Le­a­gue U-15 zal een bij­zon­der groot aan­tal jon­gens in de ge­le­gen­heid stel­len om het voet­bal­spel te be­oe­fe­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.