“Het wordt een nieu­we wed­strijd”

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL - “Wij heb­ben ons ge­woon voor­be­reid op een nieu­we wed­strijd”, zegt as­sis­tent-trai­ner Ra­bind­re Achai­ber­sing van Styx-KG. In de Antho­ny Ne­sty­sport­hal wordt de cru­ci­a­le twee­de hoofd­klas­se play-off-wed­strijd van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal Bond ge­speeld te­gen Men­gao. Styx-KG staat in de se­rie van best of drie wed­strij­den voor met 1-0.

Achai­ber­sing zegt dat in de­ze tref­fer er geen op­per­lig­gend team is. “Bei­de ver­e­ni­gin­gen zijn even sterk en be­schik­ken over goe­de spe­lers. Het is het team met de min­de­re fou­ten, die de wed­strijd wint”, zegt de as­sis­tent-trai­ner. Hij geeft ver­der aan dat de twee­de wed­strijd nog moei­lij­ker gaat wor­den, maar hij is wel daar­op voor­be­reid. Hij geeft ver­der aan dat Ro­meo Jo­me­na zijn plaats in­ge­no­men zal wor­den door de jeug­di­ge Na­za­rio Does­burg. Jo­me­na had in de eer­ste wed­strijd de ro­de kaart ge­kre­gen en zal mi­ni­maal een wed­strijd moe­ten uit­zit­ten. De as­sis­tent-trai­ner zegt wel dat Does­burg de er­va­ring niet mee heeft, maar hij is een wer­ker. Achai­ber­sing is hoop­vol ge­stemd dat Styx-KG van­daag de eer­ste fi­na­list wordt. As­sis­tent-trai­ner And­re Ze­be­da van Men­gao zegt dat het een com­pleet an­de­re wed­strijd zal wor­den, dan de eer­ste. Hij weet dat het niet mak­ke­lijk zal gaan, maar on­mo­ge­lijk is het weer niet. “Wij heb­ben uit de fou­ten ge­leerd en nu moe­ten wij die niet meer ma­ken”. Het ver­lies van Ga­ry Sord­jo en Mo­raes Pal­he­ta zal wel voel­baar zijn, maar Men­gao heeft ge­noeg jon­gens om de­ze plaat­sen op te van­gen. Als het aan Ze­be­da ligt, komt er een der­de wed­strijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.