The Ga­me moet mil­joe­nen be­ta­len voor mis­bruik

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

The Ga­me moet ruim 7 mil­joen dol­lar (6,7 mil­joen eu­ro) be­ta­len aan de vrouw die hem be­schul­digt van sek­su­eel mis­bruik. Een rech­ter in de staat Il­li­nois be­paal­de dat de rapper de vrouw een ver­goe­ding ver­schul­digd is, om­dat hij haar meer­de­re ke­ren heeft be­tast tij­dens de op­na­mes van een re­a­li­ty­show in 2015. Ze was deel­ne­mer van het pro­gram­ma She’s Got Ga­me, dat de rapper pre­sen­teer­de. In haar aan­klacht schreef ze dat de mu­zi­kant ge­re­geld te­gen haar wil zijn han­den on­der haar kle­ding wurm­de. De vrouw klaag­de hem dat­zelf­de jaar aan voor tien mil­joen, maar de rech­ter ver­laag­de dat be­drag. The Ga­me gaat vol­gens E! in be­roep te­gen de uit­spraak. (De Te­le­graaf/foto:

fd­ncms.com) De po­pu­lai­re zan­ge­res Mad­hu Lal­ba­ha­doer­sing heeft op 18 no­vem­ber 2016 haar eer­ste op­tre­den mo­gen be­le­ven in En­ge­land. Dit ge­beur­de tij­dens een Meet & Greet show met en­ke­le ac­teurs uit de nieuw­ste Zeetv se­rie Gan­gaa. Voor Mad­hu was het twee­de op­tre­den bin­nen een week voor ZeeNet­work, de me­dia­gi­gant uit Mum­bai. Een week er­voor was er een ZeeNet­work pro­gram­ma in Ne­der­land, waar­bij Mad­hu sa­men met ver­schil­len­de Ne­der­land­se ar­ties­ten had op­ge­tre­den. Ook de Su­ri­naam­se Nisha Ma­dar­an was te gast tij­dens de­ze ZeeTV pro­gram­ma in Ne­der­land. ‘De waar­de­ring die ik van het En­gel­se pu­bliek kreeg, was over­wel­di­gend’, ver­telt Mad­hu. ‘In het pu­bliek za­ten di­ver­se In­di­a­se be­roemd­he­den uit de Bol­ly­wood sce­ne. Een van hen was ook Adi­ti Shar­ma, be­kend van de ZeeTV se­rie Gan­gaa. Wat ook bij­zon­der was, is dat Ra­hat Fa­teh Ali Khan te­ge­lij­ker­tijd een ver­die­ping ho­ger een pri­vé op­tre­den gaf’. Mad­hu heeft tij­dens dit be­slo­ten event so­lo’s en du­et­ten ten ge­ho­re ge­bracht. De du­et­ten wa­ren sa­men met Sa­chin Ku­mar, die twee­de werd in de ZeeTV Sa Re Ga Ma Pa chal­len­ge van 2016. ‘Het was een pret­ti­ge sa­men­wer­king, waar­bij het pu­bliek ook enorm ge­noot’, ver­telt Mad­hu. Een ver­slag van het event zal door ZeeTV in Eu­ro­pa uit­ge­zon­den wor­den. “Ik ben blij met het ver­trou­wen van ZeeNet­work in mij. Daar­naast ben ik She­jad Khan, Ra-Ni En­ter­tain­ment en Sa­ri Na­gar dank ver­schul­digd voor hun sup­port en ad­vies”,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.