Amber Heard voor mil­joe­nen aan­ge­klaagd

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De pro­du­cen­ten van de film Lon­don Fields ei­sen een scha­de­ver­goe­ding van 10 mil­joen dol­lar (9,4 mil­joen eu­ro) van Amber Heard. De ac­tri­ce zou on­der­deel zijn ge­weest van een sa­men­zwe­ring van ac­teurs en re­gis­seur te­gen het pro­duc­tie­huis. Lon­don Fields is al an­der­half jaar on­der­werp van ju­ri­disch ge­touw­trek en is daar­door nooit in de bios­coop te­recht­ge­ko­men. De film zou vo­rig jaar sep­tem­ber in pre­mi­è­re gaan op het film­fes­ti­val in Tor­on­to, maar dat ging niet door toen re­gis­seur Matthew Cullen de pro­du­cen­ten aan­klaag­de. Zij zou­den een ver­sie van de film wil­len uit­bren­gen waar­in hij zich niet kon vin­den en zijn naam niet aan wil­de ver­bin­den. Ver­schil­len­de ac­teurs, on­der wie Amber, heb­ben zich ach­ter de re­gis­seur ge­schaard. De ac­tri­ce wei­ger­de daar­om mee te wer­ken aan de pro­mo­tie-ac­ti­vi­tei­ten van de film. De pro­du­cen­ten ver­wij­ten haar nu con­tract­breuk en sa­bo­ta­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.