Ka­jol wil ac­tie­films pro­be­ren

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­jol, die het pu­bliek voort­du­rend ver­maakt heeft met haar krach­ti­ge per­for­mens, zegt dat ze graag een ac­tie­film wil doen. “Ik wil de hoofd­rol­speel­ster zijn in een ac­tie­film. Voor een ac­tie­film moet je hard wer­ken en ac­tie­scè­nes uit­voe­ren.

Dit al­les lijkt moei­lijk voor mij. Maar ik wil ten­min­ste een keer ac­tie op het scherm pro­be­ren. Het zal ze­ker een le­vens­er­va­ring zijn”, al­dus Ka­jol. De My Na­me is Khan-ac­tri­ce sprak ook over de re­ac­ties, die de film Shi­vaay ont­ving. Shi­vaay is door het film­pro­duc­tie­huis van haar man Ajay De­vgn ge­pro­du­ceerd en ging re­cen­te­lijk in pre­mi­è­re. “Ik ben erg te­vre­den, met de re­ac­ties voor de film. Ajay heeft een fan­tas­ti­sche film ge­maakt. Ik heb heel veel be­richt­jes over de film ont­van­gen. De kij­kers von­den het prach­tig hoe Ajay om­ging met de kin­de­ren ge­com­bi­neerd met zijn ac­tie­scè­nes. Het doet me een ple­zier dat de film door veel men­sen ge­waar­deerd wordt. En hij is bo­ven­dien winst­ge­vend aan het lo­ket”, zei Ka­jol ver­der. Mo­men­teel be­reid de 42- ja­ri­ge ac­tri­ce zich voor op haar eerst­vol­gen­de film. Ze zal een al­leen­staan­de moe­der hier­in spe­len. Vol­gens Ka­jol zul­len de film­op­na­mes vol­gend jaar be­gin­nen. Haar laat­ste filmuit­je was Ro­hit Shet­ty’s Dil­wa­le. Ze werd in de­ze film te­gen­over Shah Rukh Khan ge­kop­peld. Re­gis­seur Anand Gan­dhi werkt nu aan de ver­fil­ming van zijn to­neel­stuk, waar­in Ka­jol de hoofd­rol­speel­ster is. (in­di­a­ti­mes.com/foto: mis­sma­li­ni.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.