Maz­da’s ver­koop­top­per CX-5 ver­nieuwd

Times of Suriname - - AUTO -

Heel her­ken­baar en toch vrij­wel he­le­maal nieuw. In Los An­ge­les is het doek ge­trok­ken van de nieu­we Maz­da CX-5, die hal­ver­we­ge 2017 op de markt moet ko­men.

De Maz­da CX-5 is een van de be­lang­rijk­ste au­to’s voor het Ja­pan­se merk. In veel mark­ten is de CX-5 het best­ver­koch­te mo­del van Maz­da. Het is daar­om heel be­grij­pe­lijk dat Maz­da er­voor heeft ge­ko­zen om de au­to toch heel dui­de­lijk op zijn voor­gan­ger te la­ten lij­ken. Toch is het ui­ter­lijk vol­le­dig an­ders en is het nieu­we mo­del bij­voor­beeld 5 mil­li­me­ter kor­ter dan zijn voor­gan­ger, door kor­te­re over­han­gen. De A-stij­len zijn 35 mil­li­me­ter ver­der naar ach­te­ren ge­plaatst, zo­dat de mo­tor­kap lan­ger lijkt dan voor­heen. De wiel­ba­sis is met 2700 mil­li­me­ter exact ge­lijk aan die van zijn voor­gan­ger.

Zijn wiel­ba­sis is niet het eni­ge dat de au­to deelt met de vo­ri­ge CX-5. Hij is na­me­lijk ge­ba­seerd op het­zelf­de plat­form, al is het iets bij­ge­punt. Zo moet de car­ros­se­rie zo’n 16% stij­ver zijn, wat de weg­lig­ging ver­der moet ver­be­te­ren. Het in­te­ri­eur van de nieu­we

Maz­da CX-5 is ook ver­der ver­be­terd. Zo zijn er be­te­re ma­te­ri­a­len ge­bruikt en is de mid­den­tun­nel ho­ger ge­maakt, zo­dat al­le be­die­nings­knop­pen, maar ook de ver­snel­lings­pook op een be­te­re hoog­te zit­ten. Het is ver­der heel her­ken­baar als een in­te­ri­eur van Maz­da, met het cen­tra­le dis­play en het drie­spaaks stuur­wiel. Het nieu­we mo­del be­schikt ook over al­le as­sis­ten­tie­sys­te­men die Maz­da mo­men­teel heeft en krijgt ook een head-up dis­play.

De Maz­da CX-5 wordt ge­le­verd met drie vier­ci­lin­ders, een 2,0 li­ter ben­zi­ne­mo­tor, een 2,5 li­ter ben­zi­ne­mo­tor en een 2,2 li­ter die­sel­mo­tor. Die mo­to­ren drij­ven stan­daard de voor­wie­len aan, maar op­ti­o­neel kun je ook kie­zen voor vier­wiel­aan­drij­ving. Maz­da spreekt nog niet over ver­mo­gens, maar je kunt er van­uit gaan dat ze niet in­grij­pend zul­len ver­schil­len van de hui­di­ge ver­sies van de mo­to­ren. Dat be­te­kent dat de ba­sis­ver­sie be­schikt over 165 pk, de 2,5 li­ter een ver­mo­gen krijgt van 192 pk en de die­sel le­ver­baar wordt met 150 pk en 175 pk. Wel nieuw is dat de au­to ook be­schikt over G-Vec­to­ring Control, Maz­da’s sys­teem dat moet zor­gen voor een neu­tra­ler bocht­ge­drag.

Hal­ver­we­ge 2017 moet de nieu­we Maz­da CX-5 in de show­room staan. De prij­zen zijn – net als de of­fi­ci­ë­le spe­ci­fi­ca­ties – nog niet be­kend, maar wor­den waar­schijn­lijk net iets ho­ger dan mo­men­teel. Met na­me de ho­ge stand van de Ja­pan­se Yen en de nieu­we BPM-re­gels voor 2017 zul­len hier een rol in spe­len.

(De Te­le­graaf/foto: maz­dacx-5.com.au/Mo­tor Trend)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.