Al­fa Ro­meo Stel­vio is Al­fa’s al­ler­eer­ste SUV

Times of Suriname - - AUTO -

Zijn naam deelt hij met de le­gen­da­ri­sche berg­pas in Noord-Ita­lië. Al­fa Ro­meo wil er ook met­een mee aan­ge­ven dat de Stel­vio een ech­te rij­ders­au­to moet wor­den, on­danks het feit dat hij wat ho­ger op zijn wie­len staat. In de ba­sis heeft het merk er al­les aan ge­daan: hij krijgt een ide­a­le 50:50 ge­wicht­ver­de­ling, be­schikt over een Tor­que Vec­to­ring­sys­teem en krijgt een spe­ci­aal af­ge­stel­de op­han­ging. Mis­schien nog wel be­lang­rij­ker dan de rij-ei­gen­schap­pen is dat Al­fa Ro­meo nu ein­de­lijk met een SUV op de markt komt. We­reld­wijd is het een van de groot­ste seg­men­ten en met een SUV in het gam­ma hoopt het merk dan ook de ver­koop­cij­fers wat op te krik­ken.

De Al­fa Ro­meo Stel­vio wordt in Los An­ge­les ge­toond als Qu­a­dri­fo­glio, het top­mo­del met een 510 pk ster­ke zes­ci­lin­der. Die mo­tor ken­nen we al uit de Gi­ulia, waar­in hij het­zelf­de ver­mo­gen le­vert. In de Stel­vio is het blok ech­ter al­tijd ge­kop­peld aan een acht­traps­au­to­maat van ZF en vier­wiel­aan­drij­ving. Daar­mee kan de au­to na­ge­noeg even snel sprin­ten als de Gi­ulia: 0-100 km/h moet hij in on­ge­veer vier tel­len kun­nen kla­ren. Stop­pen doet hij ook, want – al­weer net als de snel­ste Gi­ulia – krijgt hij car­bon­ke­ra­mi­sche rem­schij­ven.

Tech­nisch komt hij gro­ten­deels over­een met de Gi­ulia, maar de Stel­vio is in al­le op­zich­ten wat gro­ter. Zo meet hij 4,68 me­ter in de leng­te en 1,65 me­ter in de hoog­te. Daar­mee ko­men zijn af­me­tin­gen be­hoor­lijk over­een met die van au­to’s als de Por­sche Ma­can en Ja­gu­ar F-Pa­ce. Al­fa heeft het zelf over een breed­te van 2,16 me­ter, maar dat is in­clu­sief spie­gels. Re­ken er maar op dat hij zo’n 1,95 me­ter breed zal wor­den, iets min­der breed dan de Ma­se­r­a­ti Le­van­te, maar toch zo’n ne­gen cen­ti­me­ter bre­der dan de Gi­ulia.

Na­tuur­lijk wordt de Stel­vio niet al­leen ge­le­verd met 510 pk, voor dat mo­del is de markt im­mers veel te klein. Hij komt er ook met een reeks die­sel- en ben­zi­ne­mo­to­ren die we al ken­nen uit de Gi­ulia, maar daar heeft Al­fa het nu nog niet over. Wel noemt het merk de 280 pk ster­ke 2,0 li­ter vier­ci­lin­der, die ook stan­daard ge­kop­peld wordt aan een acht­traps­au­to­maat en vier­wiel­aan­drij­ving.

Vol­gend jaar komt Al­fa’s eer­ste SUV op de markt. Te­gen die tijd moet ook de prijs be­kend wor­den.

(De Te­le­graaf/foto: BMW Blog)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.