Nieu­we Ford Fie­sta wordt ont­huld

Times of Suriname - - AUTO -

On­langs maak­ten we ken­nis met de ver­nieuw­de Eco­sport, maar Ford heeft ook gro­ter nieuws in het vat zit­ten. Over ruim een week trekt Ford het doek van de com­pleet nieu­we Fie­sta! Wie met smart zit te wach­ten op een op­vol­ger voor de hui­di­ge Fie­sta, moet een ro­de cir­kel om 29 no­vem­ber zet­ten. Dat is de dag dat Ford tij­dens een Go Fur­ther-event de ze­ven­de ge­ne­ra­tie van de Fie­sta aan de we­reld toont. De nieu­we Fie­sta komt als ge­roe­pen. Hoe­wel het mo­del nog al­tijd hoog scoort in de ver­koop­sta­tis­tie­ken, stamt hij in de ba­sis uit 2008. Uit eer­de­re spi­o­na­ge­pla­ten kon­den we al op­ma­ken dat de Fie­sta in gro­te lij­nen niet zal bre­ken met het de­sign van de hui­di­ge ge­ne­ra­tie. De mo­tor­kap en voor­ruit zijn nu op­tisch meer van el­kaar ge­schei­den door een ‘knik’ en aan de ach­ter­zij­de mon­teert Ford horizontaal in plaats van verticaal ge­o­rien­teer­de lucht­units. Als de nieu­we Fie­sta vol­gend jaar op de markt ver­schijnt, zal hij te ma­ken krij­gen met een ver­nieuwd B-seg­ment. Kia’s Rio is on­langs ge­pre­sen­teerd en vol­gend jaar lan­ce­ren on­der meer Volks­wa­gen en Seat een nieu­we Po­lo en Ibi­za.

(NU.nl/foto: Mo­torAut­ho­ri­ty)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.