Tur­kije ont­slaat nog eens 15 dui­zend amb­te­na­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - De Turk­se re­ge­ring heeft dins­dag bij de­creet nog eens bij­na 15.000 amb­te­na­ren, mi­li­tai­ren, po­li­tie­men­sen en an­de­ren ont­sla­gen in ver­band met de mis­luk­te staats­greep in ju­li. Ook wer­den 375 ver­e­ni­gin­gen, nieuws­me­dia en an­de­re in­stel­lin­gen ont­bon­den. De Turk­se re­ge­ring schrijft de mis­luk­te coup toe aan aan­han­gers van de gees­te­lij­ke Fet­hul­lah Gülen. Te­ge­lijk met de aan­han­gers van Gülen heeft de re­ge­ring ook po­li­ti­ci en in­stel­lin­gen aan­ge­pakt die ban­den zou­den heb­ben met de ver­bo­den Koer­di­sche Ar­bei­ders­par­tij (PKK). On­der de men­sen die gis­te­ren wer­den ont­sla­gen zijn bij­na 2000 le­den van de strijd­krach­ten, rond 7500 po­li­tie­men­sen en 400 le­den van de gen­dar­me­rie, als­ook ruim 5000 me­de­wer­kers van open­ba­re in­stel­lin­gen.

In to­taal zijn meer dan 110.000 mi­li­tai­ren, po­li­tie­men­sen, ma­gi­stra­ten en on­der­wijs­krach­ten ont­sla­gen of ge­schorst. Ruim 36.000 men­sen zit­ten vast in af­wach­ting van een pro­ces. De Turk­se pre­si­dent Er­do­gan zegt dat her­in­voe­ring van de dood­straf niet is uit­ge­slo­ten. Tij­dens de coup vie­len ruim 240 do­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.