Zelf­be­noem­de ‘Sha­ria Po­li­tie’ Duit­se Wup­per­tal was niet straf­baar

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Le­den van een zelf­be­noem­de ‘sha­ria­po­li­tie’ in sep­tem­ber 2014 in het Duit­se Wup­per­tal heb­ben de wet niet over­tre­den. Dat be­paal­de een Duit­se recht­bank maan­dag, schrijft de BBC.

De groep zorg­de in 2014 voor op­schud­ding in Wup­per­tal, toen ze in oran­je hes­jes met daar­op de tekst ‘Sha­ria Po­li­tie’ men­sen be­na­der­den. De sha­ria-po­li­tie vroeg met fly­ers om een sha­ria-ge­con­tro­leer­de zo­ne en eis­te van in­wo­ners om te stop­pen met gok­ken, luis­te­ren naar mu­ziek en het drin­ken van al­co­hol.

Het ge­rechts­hof van Wup­per­tal heeft be­paald dat ze­ven le­den van de sha­ria­po­li­tie al­leen de wet kon­den bre­ken als hun uni­for­men in­ti­mi­de­rend of ‘sug­ges­tief mi­li­tair’ over­kwa­men. Dat is vol­gens de recht­bank niet het ge­val.

Eer­der werd ook al be­paald door de­zelf­de recht­bank dat de hes­jes niet ver­bo­den moesten wor­den. Te­gen de be­slis­sing van maan­dag kan nog in be­roep wor­den ge­gaan. Sha­ria-po­li­ties wer­den eer­der ge­zien in an­de­re Eu­ro­pe­se ste­den, waar­on­der Lon­den, Ham­burg en Kopen­ha­gen.

(NU.nl)

Le­den van de sha­ria-po­li­tie. (Ter­ror News Net­work)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.