Tur­kije trekt om­stre­den wet hu­we­lij­ken met min­der­ja­ri­gen in

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - De om­stre­den Turk­se wet voor hu­we­lij­ken met min­der­ja­ri­gen wordt voor­lo­pig in­ge­trok­ken. In het voor­stel van de re­ge­rings­par­tij AKP stond dat de da­der van sek­su­eel mis­bruik van een min­der­ja­ri­ge in een aan­tal ge­val­len niet wordt ver­volgd als hij met zijn slacht­of­fer trouwt. Het mis­bruik zou zon­der dwang en ge­weld ge­beurd moe­ten zijn en gold al­leen voor za­ken voor 16 no­vem­ber. Over het wets­voor­stel zou gis­te­ren in het par­le­ment wor­den ge­stemd. De op­po­si­tie en di­ver­se men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties wa­ren fel te­gen de wet, om­dat da­ders van ver­krach­ting van een min­der­ja­ri­ge zo heel mak­ke­lijk een straf kun­nen ont­lo­pen. De Turk­se pre­mier Bi­na­li Yil­di­rim liet we­ten dat een com­mis­sie zich over een nieuw voor­stel zal bui­gen. In Tur­kije zit­ten dui­zen­den man­nen in de ge­van­ge­nis om­dat ze via een is­la­mi­ti­sche ceremonie zijn ge­trouwd met een meis­je jon­ger dan 18 en kin­de­ren heb­ben ge­kre­gen. Dat wordt ge­zien als sek­su­eel mis­bruik. Vol­gens Yil­di­rim had het voor­stel hier een op­los­sing voor moe­ten bie­den, om­dat de kin­de­ren uit de­ze hu­we­lij­ken nu op­groei­en zon­der va­der. Ook vrou­wen­groe­pen had­den fel­le kri­tiek op het wets­voor­stel om­dat het kin­der­ver­krach­ters am­nes­tie zou ge­ven. Mi­nis­ter van Jus­ti­tie Be­kir Boz­dag sprak ech­ter te­gen dat het al­le­maal om ver­krach­ters gaat. “Het ge­beurt met in­stem­ming van de fa­mi­lie en van de be­trok­ken jon­ge­ren”, zei hij over de hu­we­lij­ken van min­der­ja­ri­gen. Hij wees er­op dat het de re­ge­ren­de AK-par­tij zelf was die in 2005 de wet­ge­ving op kind­hu­we­lij­ken aan­scherp­te. Vóór die tijd kon­den ver­krach­ters hun mis­drijf af­ko­pen door met hun slacht­of­fer te trou­wen.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.