De­mon­stran­ten naar zie­ken­huis na pro­test over Da­ko­ta-pijp­lijn

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Tien­tal­len Ame­ri­kaan­se de­mon­stran­ten zijn in het zie­ken­huis op­ge­no­men na­dat de po­li­tie koud wa­ter, traan­gas en rub­ber­ko­gels in­zet­te tij­dens een pro­test in North Da­ko­ta te­gen een om­stre­den olie­pijp­lijn. Al we­ken­lang zijn er pro­tes­ten te­gen de komst van de pijp­lijn. Maar sinds de ver­kie­zing van Do­nald Trump is het aan­tal men­sen bij de bij­een­kom­sten toe­ge­no­men. Zon­dag en maan­dag­och­tend wa­ren er, on­danks tem­pe­ra­tu­ren rond de min 10 gra­den Cel­si­us, naar schat­ting vier­hon­derd men­sen op de been. Van de­ze groep raak­te drie­kwart ge­wond toen de po­li­tie hard­han­dig in­greep. Tien­tal­len men­sen moesten in het zie­ken­huis wor­den op­ge­no­men met be­vrie­zings- en on­der­koe­lings­ver­schijn­se­len toen zij wer­den ge­raakt door het ijs­kou­de wa­ter van de po­li­tie. Vol­gens de po­li­tie zou­den de de­mon­stran­ten heel agres­sief zijn ge­weest en zelfs agen­ten heb­ben aan­ge­val­len. Sinds de eer­ste de­mon­stra­ties te­gen de aan­leg van de lijn in sep­tem­ber zijn er al meer dan vijf­hon­derd men­sen ge­ar­res­teerd. De 3,7 mil­jard dol­lar kos­ten­de aan­leg van de bij­na 2.000 ki­lo­me­ter lan­ge pijp­lijn is zeer om­stre­den. De lijn, die per dag een half mil­joen va­ten olie moet ver­voe­ren, gaat on­der meer door een ge­bied waar Si­oux-in­di­a­nen wo­nen. De in­di­a­nen zijn bang dat de lei­ding gaat lek­ken en zo het mi­li­eu en het drink­wa­ter in hun woon­ge­bied ver­vuilt. Bo­ven­dien schendt de lijn, als hij wordt aan­ge­legd zo­als ge­pland, een aan­tal voor de in­di­a­nen hei­li­ge plek­ken. Ook mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties ma­ken zich boos over de aan­leg van de pijp­rou­te door on­ge­rep­te na­tuur­ge­bie­den. De pijp­lijn loopt van North Da­ko­ta via Il­li­nois naar zuid­kust van de VS. De aan­leg van de pijp is sinds sep­tem­ber ver­traagd. De Ame­ri­kaan­se over­heid heeft be­loofd de ver­gun­nin­gen om in het in­di­a­nen­ge­bied te bou­wen op­nieuw te be­kij­ken. Pre­si­dent Barack Oba­ma heeft toe­ge­zegd een an­de­re rou­te te over­we­gen om het land van in­di­a­nen te ont­zien. Maar de de­mon­stran­ten vre­zen dat Do­nald Trump als hij pre­si­dent wordt de bouw langs de Mis­sou­ri Ri­ver ge­woon toe­staat.Trump heeft of­fi­ci­eel nog niets ge­zegd over de North Da­ko­ta­pijp­lijn, maar in het ver­le­den heeft hij wel al­tijd zijn steun uit­ge­spro­ken voor een snel­le aan­leg van dit soort pro­jec­ten. Bo­ven­dien blijkt hij vol­gens The Gu­ar­di­an nau­we ban­den te heb­ben met het be­drijf ach­ter een om­stre­den pro­ject.

(NU.nl/Reuters)

De po­li­tie zet­ten koud wa­ter, traan­gas en rub­ber­ko­gels in tij­dens een pro­test in North Da­ko­ta te­gen een om­stre­den olie­pijp­lijn. (Ya­hoo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.