Zes ver­dach­ten in on­der­zoek om­ko­ping Mo­ne­ga­s­ki­sche amb­te­na­ren vrij­ge­la­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MO­NA­CO - De zes ver­dach­ten die maan­dag op­ge­pakt wer­den in een on­der­zoek van het fe­de­raal par­ket naar om­ko­ping van Mo­ne­ga­s­ki­sche po­li­tie­amb­te­na­ren zijn na gron­dig ver­hoor vrij­ge­la­ten. Eén man, Pier­re S. (86), werd wel in ver­den­king gesteld voor ac­tie­ve om­ko­ping. Dat meldt het fe­de­raal par­ket. Vol­gens de kran­ten van Het Me­dia­huis gaat het om on­der­ne­mer Pier­re Sa­lik. “Bij de ne­gen huis­zoe­kin­gen wer­den ook aan­zien­lij­ke geld­som­men aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men”, zegt het fe­de­raal par­ket. Het on­der­zoek ging van start na­dat het Mo­ne­ga­s­ki­sche Par­quet Gé­né­ral eind ok­to­ber in Bel­gië aan­gif­te was ko­men doen van cor­rup­tie, machts­mis­bruik en wit­was­prak­tij­ken. On­der­zoek in het prins­dom zelf had aan het licht ge­bracht dat een Mo­ne­ga­s­ki­sche po­li­tie­man van de Sûre­té Pu­bli­que zich al en­ke­le ja­ren liet om­ko­pen door een twaalf­tal le­den van een­zelf­de Bel­gi­sche fa­mi­lie, om hen fic­tie­ve Mo­ne­ga­s­ki­sche in­wo­ners­kaar­ten te be­zor­gen. Op die ma­nier be­hiel­den die men­sen het sta­tuut van in­wo­ner van Mo­na­co, waar ze geen in­kom­sten­be­las­ting moesten be­ta­len, ter­wijl ze ei­gen­lijk in Bel­gië ver­ble­ven. Bo­ven­dien huur­den die men­sen of­fi­ci­eel ap­par­te­men­ten in Mo­na­co, ter­wijl die ei­gen­lijk in het zwart, via een lo­kaal im­mo­bi­li­ën­kan­toor, wer­den on­der­ver­huurd aan an­de­re per­so­nen.

Maan­dag liet de Brus­sel­se on­der­zoeks­rech­ter ne­gen huis­zoe­kin­gen uit­voe­ren in Brus­sel, Knok­ke-Heist en in de re­gio Na­men. Daar­bij wer­den zes per­so­nen op­ge­pakt, die gron­dig ver­hoord wer­den maar na­dien zijn vrij­ge­la­ten. Pier­re S. werd wel in ver­den­king gesteld voor ac­tie­ve cor­rup­tie en kreeg zeer strik­te voor­waar­den op­ge­legd. Hoe groot de som­men zijn die in be­slag zijn ge­no­men, kon het fe­de­raal par­ket nog niet mee­de­len. “De­ze zul­len zo snel mo­ge­lijk au­to­ma­tisch ge­teld wor­den.” Voor­lo­pig wenst het fe­de­raal par­ket geen ver­de­re com­men­taar te ge­ven.

(HLN)

Po­li­tie­man­nen van de Sûre­té Pu­bli­que. (Mo­na­co Heb­do)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.