Een me­di­sche in­greep over­we­gen

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

1. Praat met je huis­arts over de ri­si­co’s die ver­bon­den zijn aan de pro­ce­du­re. Een me­di­sche pro­ce­du­re kan de bes­te ma­nier zijn om van de pijn door de vlees­bo­men af te ko­men, maar zorg er­voor dat je pre­cies weet wel­ke ri­si­co’s er­bij ko­men kij­ken. 2. Vraag je huis­arts naar me­di­sche be­han­de­lin­gen en naar chi­rur­gi­sche op­ties. Voor­dat je be­sluit wat je gaat doen, kun je een twee­de of zelfs der­de opinie vra­gen van een gy­nae­co­loog, chi­rurg of in­ter­ven­tie­ra­dio­loog. Zij kun­nen je hun mening ge­ven over chi­rur­gi­sche of po­li­kli­ni­sche op­ties.

3. Vraag je huis­arts naar em­bo­li­sa­tie van de slag­ader in de baar­moe­der. De­ze pro­ce­du­re wordt uit­ge­voerd, ter­wijl de pa­ti­ënt wak­ker is, met een roes­je. Het doet op dat mo­ment geen pijn, maar 24-48 uur na de pro­ce­du­re kan het wel erg pijn­lijk zijn. Bij een em­bo­li­sa­tie van de baar­moe­der wordt een ka­the­ter in de slag­ader ge­bracht via een klein snee­tje in de dij. Er wor­den klei­ne deel­tjes in­ge­bracht via de ka­the­ter die op de plek van de vlees­boom te­recht ko­men. Het doel hier­van is om de bloed­toe­voer naar de vlees­boom af te snij­den, zo­dat die ver­schrom­pelt. De­ze po­li­kli­ni­sche, niet-in­va­sie­ve pro­ce­du­re is re­la­tief nieuw en heeft een ho­ge sla­gings­kans, maar het is niet voor ie­der­een ge­schikt.

4. Vraag je huis­arts naar ver­wij­de­ring van het baar­moe­der­slijm­vlies. Hier­bij wordt de be­kle­ding van de baar­moe­der ver­wij­derd. Meest­al wordt dit po­li­kli­nisch ge­daan. En­ke­le ma­nie­ren om dit te doen is met la­ser, draad­lus­sen, ko­kend wa­ter, elek­tri­sche stroom, mi­cro­gol­ven of be­vrie­zing. Na de­ze pro­ce­du­re kun je niet meer zwan­ger wor­den. Hoe­wel de­ze in­greep goed werkt bij iets ou­de­re vrou­wen, mis­lukt het vaak bij jon­ge vrou­wen die de­ze pro­ce­du­re on­der­gaan. De ri­si­co’s die aan de in­greep zijn ver­bon­den zijn on­der an­de­re:

•Per­fo­ra­tie of scheu­ren van de baar­moe­der

•Brand­won­den op de baar­moe­der of de dar­men

•Vloei­stof in de lon­gen

•Blok­ke­ring van de slag­ader die naar de lon­gen loopt (long­em­bo­lie)

5. Over­weeg MRI-ge­lei­de High In­ten­si­ty Fo­cu­sed Ul­tra­sound (MR-HIFU). Hoe­wel het nog niet over­al ge­daan wordt, kan de­ze pro­ce­du­re een goe­de keu­ze zijn als je graag vrucht­baar wilt blij­ven, veel gro­te vlees­bo­men hebt of als door lit­te­ken­weef­sel an­de­re pro­ce­du­res te ris­kant zijn. De­ze pro­ce­du­re is niet-in­va­sief en wordt po­li­kli­nisch ver­richt. Tij­dens de MR-HIFU­pro­ce­du­re wordt een com­bi­na­tie van ul­tra­ge­luid (be­ter be­kend als echo) en MRI (Mag­ne­tic Re­so­nan­ce Ima­ging) ge­bruikt. Ri­si­co’s van de­ze pro­ce­du­re zijn on­der an­de­re:

•Brand­won­den op de buik

•Weef­sel­scha­de

•Pijn door ze­nuw­sti­mu­la­tie

•Bloed­prop­pen

6. Be­spreek een myo­mec­to­mie met je huis­arts als je vrucht­baar wilt blij­ven. Een myo­mec­to­mie is een chi­rur­gi­sche in­greep waar­bij de vlees­bo­men wor­den ver­wij­derd, zon­der dat het ge­zon­de weef­sel van de baar­moe­der wordt aan­ge­tast. Zwan­ger­schap is, na de­ze pro­ce­du­re ge­woon mo­ge­lijk. Hoe zwaar de in­greep is zal af­han­ke­lijk zijn van hoe groot de vlees­bo­men zijn. Ri­si­co’s die met een myo­mec­to­mie in ver­band wor­den ge­bracht, zijn on­der an­de­re:

•Veel bloed­ver­lies

•Het ont­staan van lit­te­ken­weef­sel

•Een gro­ter ri­si­co op be­paal­de com­pli­ca­ties tij­dens de be­val­ling (als je zwan­ger raakt na de­ze pro­ce­du­re)

•Nood­zaak van een baar­moe­der­ver­wij­de­ring als het mis gaat. (WIKIHOW.NL/Foto’s: www.whi­teae­roltd.com, www.die­ren­kli­niek­de­boom­kamp.nl, 2.bp.blogs­pot.com,mus­lime­a­ter.com,

i2.apol­lo.lv, clearcli­nic.com, www.lon­ne­ke­schrijft.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.