Tech­nie­ken en aan­pas­sin­gen aan de le­vens­stijl om de pijn te ver­min­de­ren

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

1. Weet wat de ri­si­co­fac­to­ren van vlees­bo­men zijn. Er zijn be­paal­de fac­to­ren die je niet in je macht hebt, waar­door je een gro­ter ri­si­co hebt op vlees­bo­men, naast fac­to­ren die je wel zelf in de hand hebt. Over­weeg de­ze fac­to­ren zo­dat je aan­pas­sin­gen kunt ma­ken aan je le­vens­stijl. Fac­to­ren waar­door je een gro­te­re kans hebt op het ont­wik­ke­len van vlees­bo­men of het ver­er­ge­ren er­van zijn on­der an­de­re: •Het eten van veel rood vlees en wei­nig groen­ten

•Over­ma­ti­ge hoe­veel­he­den al­co­hol drin­ken

•Een moe­der of zus heb­ben die ook vlees­bo­men heeft

•Al op jon­ge leef­tijd voor het eerst on­ge­steld zijn

2. Leg iets warms op je buik. Warm­te sti­mu­leert de door­bloe­ding, en helpt je spie­ren te ont­span­nen. Door een war­me kruik of kom­pres op je buik te leg­gen kun je de pijn door de vlees­bo­men ver­min­de­ren. Haal het war­me kom­pres er el­ke tien mi­nu­ten even van­af, zo­dat je huid weer kan af­koe­len. Een warm bad kan de pijn ook ver­lich­ten.

3. Doe ont­span­nings­oe­fe­nin­gen. Lig­gen en uit­rus­ten kan de pijn door de druk ook ver­min­de­ren. Als je op je rug ligt, leg dan een kus­sen on­der je knie­ën, zo­dat er min­der druk op je on­der­rug komt te staan. An­de­re tech­nie­ken zijn on­der an­de­re diep ade­men en het ont­span­nen van de spie­ren. Som­mi­ge oe­fe­nin­gen gaan be­ter als je ze van een in­struc­teur hebt ge­leerd. Dat zijn bij­voor­beeld yo­ga en vi­su­a­li­sa­tie.

4. Eet ge­zond. De voe­ding die je eet kan veel ver­schil ma­ken in hoe snel de vlees­bo­men groei­en. Er is nog niet veel on­der­zoek naar ge­daan, maar het kan voor veel men­sen hel­pen. Twee aan­pas­sin­gen aan het di­eet die veel wor­den ge­daan zijn het toe­voe­gen van meer zui­vel en het ver­min­de­ren van kool­hy­dra­ten en sui­ker. Door op een ge­zond ge­wicht te blij­ven, kun je de pijn door de vlees­bo­men ook be­ter on­der con­tro­le hou­den.

5. Wacht af. Be­han­del de pijn zo­dat het uit te hou­den is, let op of het niet er­ger wordt en wacht af. Vlees­bo­men krim­pen van­zelf als je uit­ein­de­lijk in de me­no­pau­ze komt en je oes­tro­geen­waar­den da­len. De mees­te vrou­wen heb­ben na de over­gang geen last meer van vlees­bo­men. Meest­al zijn er meer­de­re vlees­bo­men te­ge­lijk aan­we­zig. Over­leg met je huis­arts over je symp­to­men en vraag waar je op moet let­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.