De pijn be­strij­den met me­di­cij­nen

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

1. Neem zelf­zorg­mid­de­len. Pa­ra­ce­ta­mol, ibu­pro­fen of na­proxen zijn mil­de pijn­stil­lers die je bij el­ke dro­gist of apo­theek kunt ko­pen. De­ze mid­de­len wor­den meest­al aan­be­vo­len bij men­stru­a­tie­klach­ten en pijn bij vlees­bo­men. Wees voor­zich­tig en zorg er­voor dat je de maxi­ma­le do­se­ring niet over­schrijdt. Let op of je geen bij­wer­kin­gen van het mid­del er­vaart. Als je moei­lij­ke en pijn­lij­ke men­stru­a­ties hebt, be­gin dan al een paar da­gen voor­dat je on­ge­steld moet wor­den met pa­ra­ce­ta­mol, ibu­pro­fen of na­proxen. Dan kun je de klach­ten ver­lich­ten. 2. Over­weeg om ij­zer­sup­ple­men­ten te slik­ken. Als je veel pijn hebt en veel bloed ver­liest tij­dens je men­stru­a­ties kun je bloed­ar­moe­de krij­gen. Je huis­arts kan een een­vou­di­ge bloed­test doen om te con­tro­le­ren of je ij­zer­waar­den te laag zijn. Je kunt met ij­zer­sup­ple­men­ten je ij­zer­waar­den weer her­stel­len. Veel­voor­ko­men­de symp­to­men van bloed­ar­moe­de door over­ma­tig bloed­ver­lies zijn ver­moeid­heid, zwak­te, ble­ke huid, dui­ze­lig­heid of licht in het hoofd voe­len, hoofd­pijn, kou­de han­den en voe­ten en in en­ke­le ge­val­len adem­te­kort of pijn op de borst.

3. Vraag je huis­arts om je me­di­cij­nen voor te schrij­ven. Ster­ke­re pijn­stil­lers en ont­ste­kings­rem­mers zijn al­leen op re­cept ver­krijg­baar, en kun­nen hel­pen om de symp­to­men be­ter in de hand te hou­den. In som­mi­ge ge­val­len hel­pen me­di­cij­nen ook te­gen de groei van be­paal­de soor­ten vlees­bo­men.

4. Neem een la­ge do­se­ring an­ti­con­cep­tie. Lich­te ora­le an­ti­con­cep­tie­pil­len, en pro­ges­tero­n­in­jec­ties hel­pen soms te­gen de pijn van vlees­bo­men, en kun­nen een op­tie voor je zijn. Een lich­te pil be­vat een la­ge do­sis oes­tro­geen waar­door de vlees­bo­men niet ver­der groei­en, en waar­door je min­der he­vig on­ge­steld wordt. On­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat bij som­mi­ge vrou­wen de vlees­bo­men in om­vang af­na­men na een in­jec­tie De­po Prove­ra (een prik­pil), ter­wijl de vlees­bo­men bij an­de­re vrou­wen juist gro­ter wer­den hier­door. 5. Over­weeg GnRH-ago­nis­ten, voor­al als je toch al van plan bent me­di­sche pro­ce­du­res te on­der­gaan. GnRHa­go­nis­ten kun­nen hel­pen om vlees­bo­men te doen krim­pen. De me­di­cij­nen wor­den via een in­jec­tie, een neus­spray of een staaf­je dat wordt ge­ïm­plan­teerd toe­ge­diend. GnRHa­go­nis­ten wor­den vaak ge­ge­ven voor­dat vlees­bo­men chi­rur­gisch wor­den ver­wij­derd, om ze eerst wat klei­ner te ma­ken. Als de­ze mid­de­len lan­ge­re tijd wor­den ge­bruikt kun­nen bij­wer­kin­gen zo­als het bro­zer wor­den van de bot­ten wor­den voor­ko­men. An­de­re bij­wer­kin­gen zijn op­vlie­gers, de­pres­sies, sla­pe­loos­heid, min­der zin in seks en het uit­blij­ven van de men­stru­a­tie. Als met het mid­del wordt ge­stopt, ko­men de vlees­bo­men meest­al al snel weer te­rug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.