Ac­ker­mans & Van Haaren ziet om­zet­ten bij be­lang­rijk­ste di­vi­sies da­len

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ANT­WER­PEN - Ac­ker­mans & van Haaren heeft in het der­de kwar­taal van 2016 de om­zet bij zijn be­lang­rijk­ste on­der­de­len zien da­len. Dit bleek gis­te­ren uit de tus­sen­tijd­se ver­kla­ring van het aan de Brus­sel­se beurs ge­no­teer­de con­glo­me­raat.

Het bag­ger­be­drijf DEME, waar­in Ac­ker­mans & Van Haaren een be­lang houdt van 60,4 pro­cent, rap­por­teer­de een om­zet, in­clu­sief joint ven­tu­res, die daal­de van 633,7 mil­joen eu­ro in het der­de kwar­taal van 2015 naar 566 mil­joen eu­ro.

CFE, waar het con­glo­me­raat een be­lang van even­eens 60,4 pro­cent in houdt, boek­te een om­zet van 610,7 mil­joen eu­ro. Een jaar eer­der was dit nog 692,2 mil­joen eu­ro. De­len In­vest­ments, waar Ac­ker­man & Van Haaren een be­lang van 78,75 pro­cent in heeft, zag het be­heerd ver­mo­gen op­lo­pen van 35.681 mil­joen naar 36.613 mil­joen eu­ro. Bij Bank J. Van Bre­da, waar ook een be­lang van 78,75 pro­cent in wordt ge­hou­den, steeg het be­legd ver­mo­gen sinds eind 2015 van 11.100 mil­joen naar 11.600 mil­joen eu­ro.

Le­as­in­vest Re­al Esta­te, goed voor een be­lang van 30,01 pro­cent, boek­te een licht ho­ger net­to­re­sul­taat van 25,7 mil­joen eu­ro. Dit was een be­ves­ti­ging van de eer­der ge­ui­te ver­wach­ting.

De on­der­ne­ming ziet de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de groep met ver­trou­wen te­ge­moet. De raad van be­stuur ver­wacht dat de re­sul­ta­ten in de twee­de helft van 2016 ho­ger uit­val­len dan over de eer­ste jaar­helft.

Het aan­deel Ac­ker­mans & van Haaren sloot maan­dag op een groe­ne beurs van Brus­sel 0,1 pro­cent la­ger op 124,15 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/ foto: word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.