La­ge­re om­zet voor CFE

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - CFE heeft min­der om­zet be­haald in de eer­ste ne­gen maan­den van 2016, maar zag de ac­ti­vi­teit bij de bag­ger­ac­ti­vi­tei­ten in het der­de kwar­taal aan­trek­ken en het or­der­boek toe­ne­men. Dit meld­de het be­drijf gis­ter­och­tend voor­beurs.

De in­kom­sten na­men op jaar­ba­sis af van 2.510 mil­joen naar 1.969 mil­joen eu­ro. Het or­der­boek be­droeg daar­en­te­gen eind sep­tem­ber 4.807 mil­joen eu­ro, een stij­ging van 21 pro­cent ten op­zich­te van 4.160 mil­joen eu­ro een jaar te­rug. De om­zet bij de bag­ger­tak DEME daal­de van 2.351 mil­joen tot 1.369 mil­joen eu­ro. CFE zei dat de ac­ti­vi­tei­ten ‘zo­als ver­wacht dui­de­lijk ster­ker wa­ren dan in het eer­ste se­mes­ter van 2016’. On­danks dat de bag­ger­werk­zaam­he­den aan­trok­ken in de der­de ver­slag­pe­ri­o­de, ver­wacht CFE dat de om­zet van DEME la­ger zal zijn in 2016 ten op­zich­te van 2015. De Ebit­da-mar­ge zal wel bo­ven het his­to­risch ge­mid­del­de moe­ten blij­ven vol­gens de on­der­ne­ming. Het aan­deel CFE sloot maan­dag 2,6 pro­cent la­ger op 95,05 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/foto: bo­le­ro.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.