KRI­TIEK OvER GOu­DEN KIST MIL­JAR­DAIR

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ni­ge­ri­aan­se olie­mil­jar­dair Eme­ka Of­for heeft een golf van kri­tiek over zich heen ge­kre­gen door zijn va­der te la­ten be­gra­ven in een kist van puur goud. Die kost­te de lie­ve som van 15 mil­joen nai­ra, zo’n 46.000 eu­ro.

De gou­den kist werd na aan­komst in het ge­boor­te­dorp van de over­le­de­ne over­ge­he­veld van een lijk­wa­gen op een wit­te koets en met paar­den door de stra­ten ge­re­den. De pom­peu­ze uit­vaart vond vrij­dag plaats in de Angli­caan­se kerk in Ire­fi Orai­fi­te in de zui­de­lij­ke deel­staat Anam­bra. Tal van hoog­waar­dig­heids­be­kle­ders en gees­te­lij­ken woon­den de plech­tig­heid bij. Veel aan­we­zi­gen plaat­sten vraag­te­kens bij de re­den voor de op­mer­ke­lij­ke kist­keu­ze, zo meldt de Ni­ge­ri­aan­se Dai­ly Post. Op so­ci­al me­dia re­gen­de het kri­tiek. ‘Geld­ver­spil­ling’, vindt Ga­briel Omon­hin­min. ‘Denk je niet dat Of­fors va­der veel ge­luk­ki­ger zou zijn ge­weest in zijn graf als dit be­drag in de vorm van een le­ning ter be­schik­king was gesteld van ar­me jon­ge­ren,’ vraagt hij zich hard­op af op Facebook. Een van de re­a­geer­ders zegt te ho­pen dat de over­le­de­ne tij­dens zijn le­ven ook mocht ge­nie­ten van het geld van zijn zoon. ‘De mees­te men­sen die zo­veel geld uit­ge­ven aan de be­gra­fe­nis van hun ou­ders be­kom­mer­den zich niet om hen toen ze nog leef­den.’ An­de­ren zien de gou­den kist als een aan­moe­di­ging voor cri­mi­ne­len om de lie­ve­lings­hond van de mil­jar­dair te ont­voe­ren in ruil voor los­geld of, er­ger, de kist op te gra­ven en te ver­ko­pen. Weer an­de­ren zien de kist als een be­wijs van ar­moe­de van Of­for. ‘Echt rij­ke men­sen pro­be­ren an­de­ren niet te im­po­ne­ren. Als hij nou tig ar­me kin­de­ren te eten had ge­ge­ven of een aca­de­mie had ge­o­pend in naam van zijn va­der dan had ik hem een nat­te zoen ge­ge­ven, maar de­ze blijk van le­ge los­ban­dig­heid is be­scha­mend,’ re­a­geert Por­tia Emi­lia Antho­ny.

Sir Eme­ka Of­for is de op­rich­ter en uit­voe­rend vi­ce-voor­zit­ter van de raad van be­stuur van de Chro­me Group, een Ni­ge­ri­aan­se olie- en gas­maat­schap­pij. Het werd in 1990 op­ge­richt, heeft te­gen­woor­dig 800 men­sen in dienst en is on­der an­de­re be­trok­ken bij het groot­scheep­se TAMon­der­houds­pro­ject van de raf­fi­na­de­rij in Port har­court, de groot­ste van Ni­ge­ria. Of­for richt­te in de ja­ren ne­gen­tig ook een naar hem ge­noem­de non-pro­fit­or­ga­ni­sa­tie op en is spe­ci­a­le af­ge­zant voor de strijd te­gen ri­vier­blind­heid van het niet-gou­ver­ne­men­te­le Car­ter Cen­tre, de lief­da­dig­heids­in­stel­ling van de voor­ma­li­ge Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Jim­my Car­ter. (AD.NL/foto: www.nair­a­land.

com)

Mi­ley Ray Cy­rus, ge­bo­ren als Des­ti­ny Ho­pe Cy­rus, (Nas­h­vil­le (Ten­nes­see), 23 no­vem­ber 1992) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce en zan­ge­res. Als kind had ze klei­ne rol­len in de Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­se­rie Doc en in de film Big Fish. In 2006 werd ze ge­cast als Han­nah Mont­a­na in de ge­lijk­na­mi­ge se­rie op het Ame­ri­kaan­se Dis­ney Chan­nel. In 2007 te­ken­de ze bij pla­ten­la­bel Hol­ly­wood Re­cords en bracht ze haar eer­ste stu­dio­al­bum uit, dat ook dien­de als de sound­track van de se­rie Han­nah Mont­a­na 2: Meet Mi­ley Cy­rus. Van dit al­bum wer­den in de Ver­e­nig­de Sta­ten 3 mil­joen exem­pla­ren ver­kocht. Cy­rus staat be­kend als één van de suc­ces­vol­ste ar­ties­ten die van The Walt Dis­ney Com­pa­ny ko­men. In 2011 haal­de ze het Guin­ness Book of Re­cords als Most Char­ted Teen­a­ger en had ze haar 29e Bill­board Hot 100-hit op 7 no­vem­ber 2009 met Par­ty In The U.S.A.. In 2013 is Cy­rus door MTV ver­ko­zen als Ar­tist of the Year. Ze is ver­loofd met Li­am Hems­worth.

(foto: just­ja­red­jr.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.