PRIES­TER BESPuIT PAROCHIANEN MET PESTICIDE

Times of Suriname - - PANORAMA -

In Zuid-Afri­ka is er op­hef ont­staan over een pas­toor die zijn con­gre­ga­tie bespuit met in­sec­ti­ci­de. De zelf­ver­klaar­de pro­feet Le­t­he­bo Ra­bala­go be­weert dat het pro­duct ‘Doom’ men­sen van hun erg­ste kwa­len kan af­hel­pen.

Ra­bala­go runt de Mount Zi­on Ge­ne­ral As­sem­bly in de pro­vin­cie Lim­po­po. Op foto’s op de Facebook-pa­gi­na van de con­gre­ga­tie is te zien hoe hij in­sec­ti­ci­de recht­streeks in de ogen en op het li­chaam van zijn vol­ge­lin­gen spuit. Aan een BBC-jour­na­list in Jo­han­nes­burg ver­tel­de de man dat hij on­con­ven­ti­o­ne­le me­tho­den ge­bruikt om men­sen te ge­ne­zen. Zo be­han­del­de hij on­der an­de­re de oog­ont­ste­king van een vrouw met Doom. De vrouw “stelt het pri­ma, om­dat ze ge­looft in de kracht van God,” voeg­de hij er­aan toe. Ra­bala­go be­weert dat de spray ook kan­ker en HIV kan ge­ne­zen. Ti­ger Brands, het be­drijf dat het pro­duct maakt, noemt de prak­tijk ech­ter “alar­me­rend”. “We wil­len be­klem­to­nen dat het on­vei­lig is om Doom of een an­de­re ver­stui­ver in het ge­zicht van men­sen te spui­ten”, liet het be­drijf we­ten in een ver­kla­ring. “Doom is ge­cre­ëerd om spe­ci­fie­ke in­sec­ten die be­schre­ven staan op de spuit­bus, te do­den. De ver­pak­king heeft heel dui­de­lij­ke waar­schu­win­gen die ge­volgd moe­ten wor­den.” Ti­ger Brands zegt dat het be­drijf de pries­ter pro­beert te con­tac­te­ren om hem te vra­gen met de prak­tijk te stop­pen. De over­heid heeft een bij­zon­de­re com­mis­sie in­ge­steld om de mo­tie­ven ach­ter de­ze prak­tij­ken te on­der­zoe­ken. Ook de Zuid-Afri­kaan­se com­mis­sie voor de Pro­mo­tie en Be­scher­ming van Cul­tu­re­le, Re­li­gi­eu­ze en Lin­gu­ïs­ti­sche ge­meen­schap­pen ver­oor­deelt de prak­tij­ken van Ra­bala­go en noemt de­ze “de­sa­streus” voor het wel­zijn van de parochianen. De com­mis­sie roept al­le men­sen die ge­trof­fen wer­den op om klacht neer te leg­gen. (AD.NL/foto: pea­ce­ben­wil­li­ams.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.